Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid

maandag 24 oktober 2022

10:30 - 17:00

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Nicole van der Waart
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 21 oktober 2022) bij nlg@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Toelichting:
  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2023 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
  Agendapunt 4.a.1. betreft de memorie van antwoord. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

  Voorstel voor behandeling:
  Aan de commissie wordt gevraagd de onderdelen van de begroting die betrekking hebben op de commissie NLG te bespreken en te adviseren aan PS over de statenvoordracht begroting 2023. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 14 november 2022.
  Het advies van de commissie NLG zal in de vorm van het verslag aan PS worden toegezonden voor de PS vergadering van 14 november 2022.

 2. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

 3. Toelichting:
  De resultaatbestemming 2021, 3de begrotingswijziging 2022 en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling i.v.m. de uittreding van Weesp zijn door het dagelijks bestuur van de OFGV verzonden aan de raden en staten van deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten kunnen een zienswijze naar voren brengen op deze stukken en dienen GS toestemming te geven voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 14 november.

 4. Toelichting:
  Met het Programma Natuurnetwerk (PNN) wordt verantwoording afgelegd over de voortgang en programmering van het Natuurnetwerk Nederland. Het programma sluit aan bij de gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf 2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de verschillende (deel)gebieden. Het PNN is een groeidocument, ook andere opgaven krijgen komende jaren een plek in het PNN. Het Programma Natuurnetwerk wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 14 november.

 5. Toelichting:
  De Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. Het is een strategie voor de (middel)lange termijn: 2030 met een doorkijk naar 2050.
  De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. Gedeputeerde Staten leggen met bijgaande voordracht de RVS 1.0 aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor. Na vaststelling wordt de Veenweide Strategie en de uitvoering daarvan opgenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 14 november.

 6. Toelichting:
  Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Het Natuurbeheerplan heeft van 23 mei t/m 3 juli 2022 ter inzage gelegen. Met dit besluit worden de Nota van Beantwoording en het Natuurbeheerplan 2023 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 14 november.

 7. Toelichting:
  In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om de moties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022).

  Voorstel voor behandeling:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal specifiek worden gevraagd of motie M221-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.
  In de commissie M&B van zijn de moties M83-2019, M67-2022 en M69-2022 besproken en worden als afgedaan beschouwd.

 8. behandelvoorstel:
  Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPPL) komt maandelijks terug op de agenda.
  Gedeputeerde Rommel zal mondeling de stand van zaken meedelen. De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG

 9. Gedeputeerde Staten hebben het projectplan voor de dijkversterking Katwoude goedgekeurd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt verzocht uitvoering te geven aan het door GS op 19 maart 2019 verleende mandaat tot uitvoering van de coordinatie werkzaamheden en de feitelijke bekendmaking en terinzagelegging van de besluiten namens GS te verzorgen op grond van artikel 5.12 Waterwet.

 10. GS besluiten de volgende Natura 2000-beheerplannen met zes jaar te verlengen: “Schoorlse Duinen”, ”Polder Westzaan”, ”Eilandspolder”, ”Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder” en “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske”. Deze verlenging is nodig om de aanbevelingen uit de evaluaties op zorgvuldige wijze te verwerken in de nieuwe plannen in afstemming met betrokkenen.

 11. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Cluster Energie Strategie van het Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022. De CES NZKG geeft een overzicht van de projecten weer die vanuit het industriële NZKG cluster nodig zijn om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord te halen, Tevens maakt het inzichtelijk welke energie-infrastructuur nodig is ten behoeve van de verduurzaming van de industrie. Na de vergadering van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied over de CES NZKG 2022 zal deze worden aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Op pagina 4 van de brief staat per abuis de verkeerde datum als het gaat om de RWK commissie waarin de technische toelichting plaatsvindt.
  De technische toelichting op de CES vindt plaats in de commissie RWK van 28 november.

 12. Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de provincie Noord-Holland. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2021 is hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2021 is door middel van een dashboard opgesteld.

 13. Toelichting:
  Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.