Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid

maandag 28 november 2022

10:00 - 17:10
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Nicole van der Waart
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 25 november 2022) via emailadres: nlg@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 3
  Inspreekhalfuur - 10:00
 3. 4
  B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu) - 10:30
 4. 4.a

  Toelichting:
  Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals

  Behandelvoorstel:
  Met elkaar en de gedeputeerde de VTH brief bespreken.

 5. 4.b

  Toelichting
  Het RIVM heeft in opdracht van de provincie en het ministerie van I&W het depositieonderzoek in de IJmond uit 2020 herhaald in het voorjaar van 2022. De resultaten hiervan zijn nu beschikbaar en worden gedeeld met PS. De resultaten van het najaarsonderzoek volgen naar verwachting begin 2023.

  Behandelvoorstel:
  Met elkaar en de gedeputeerde het depositieonderzoek bespreken.

 6. 5
  Rondvraag gedeputeerde Olthof
 7. 6
  Rondvraag gedeputeerde Stigter
 8. 7
  A-agenda Algemeen
 9. 7.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2022 op basis van de huidige verwachtingen.

  Behandelvoorstel:
  Aan de commissie wordt gevraagd de onderdelen van de begroting die betrekking hebben op de commissie NLG te bespreken en te adviseren aan PS over de statenvoordracht begroting 2023. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 19 december 2022.

 10. 8
  lunchpauze - 12:40
 11. 9
  A-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
 12. 9.a

 13. 11
  A-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
 14. 11.a

  Toelichting:
  Het is gewenst om een aantal gebreken uit de Wadloopverordening 2019 te herstellen en de verordeningen van Fryslân, Groningen en Noord-Holland met elkaar in overeenstemming te brengen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie kan de voordracht met elkaar bespreken en de gedeputeerde en adviseren. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 19 december 2022.

 15. 12
  Rondvraag gedeputeerde Loggen
 16. 13
  B-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 17. 13.a

  Behandelvoorstel:
  Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPPL) komt maandelijks terug op de agenda.
  Gedeputeerde Rommel zal mondeling de stand van zaken meedelen. De commissieleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het PPLG

 18. 13.b

  Toelichting:
  In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om de moties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022).

  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal specifiek worden gevraagd of motie M221-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.
  In de commissie M&B zijn de moties M83-2019, M67-2022 en M69-2022 besproken, deze worden als afgedaan beschouwd.

 19. 13.c

  Toelichting:
  Provinciale Staten hebben op 4 juli 2022 met motie M146-2022 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om de natuurinclusieve boeren en de boeren die in transitie zijn of daarvoor aantoonbaar stappen zetten, binnen de gebiedsgerichte aanpak perspectief te bieden. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal worden gevraagd of motie 146-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 20. 14

 21. 15
  C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
 22. 15.a

  Begin 2022 zijn er bij de provincie Noord-Holland drie verzoeken ingediend over vergunningen die zijn verleend aan Tata Steel. Eén verzoek houdt relatie met de natuurvergunning van Tata Steel en gehele of gedeeltelijke intrekking hiervan. Twee verzoeken relateren aan de omgevingsvergunning milieu. Het gaat om aanscherping met betrekking tot NOx (Stikstofoxiden) en SO2 (Zwaveldioxide). Daarnaast wordt gevraagd om aanscherping van de omgevingsvergunning milieu met betrekking tot ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) en stof. Tot en met 25 augustus 2022 lagen de ontwerpbesluiten ter inzage voor zienswijzen. De ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt en de definitieve besluiten zijn nu gereed. Vanaf vrijdag 18 november 2022 zijn de definitieve besluiten te vinden bij de omgevingsdiensten en via www.officielebekendmakingen.nl

 23. 15.b

  De gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden de komende jaren geconfronteerd met bovenregionale opgaven op het gebied van een gezonde leefomgeving en energietransitie - denk daarbij aan de verduurzaming van Tata-Steel, de aanlanding van Wind op Zee en de verzwaringen van de electriciteitsnetwerken ivm de netcongestie. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen begeleiden, heeft GS besloten een tijdelijke uitbreiding van het ambtelijk apparaat van deze gemeenten financieel te ondersteunen met een incidentele subsidie van 999.935,42 euro.

 24. 15.c

 25. 15.d

  De geluidsbelastingkaart 2021 geeft inzicht in hoeveel geluid provinciale wegen veroorzaken in de omgeving. Bij de berekening van de geluidsbelasting zijn bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, het wegdektype, en afschermende objecten meegenomen. Aan de hand van deze kaart komt er in 2024 een plan met maatregelen om geluidshinder te beperken. De geluidsbelastingkaart is binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Meer informatie over bronnen in de omgeving die geluidsbelasting kunnen veroorzaken zijn te vinden op de geluidviewer (https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=geluidsbelasting).

 26. 16
  C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
 27. 16.a

  Naar aanleiding van vragen bij bespreking van de kaderbrief 2023 worden Provinciale Staten geïnformeerd over hoe de grondwaterheffing in Noord-Brabant en in Noord-Holland wordt ingezet. Daarbij wordt de vraag beantwoord of dit wellicht tot inspiratie kan leiden om, zonder in strijd te komen met de wet, hier in Noord-Holland ruimhartiger mee om te gaan.

 28. 16.b

 29. 16.c

 30. 17
  C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 31. 17.a

 32. 17.b

  Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan te bestaan. Oostelijke Vechtplassen is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Dit gebeurt met instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht omdat een deel van het gebied in die provincie ligt. In het beheerplan wordt de natuur in het gebied beschreven en de maatregelen die nodig zijn om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen. Het ontwerp beheerplan heeft vanaf 21 maart 2022 6 weken ter visie gelegen. Er zijn 45 zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord worden de ingediende zienswijzen beantwoord en waar nodig is het beheerplan aangepast. Na instemming van Provincie Utrecht treedt het Natura 2000 beheerplan in werking.

 33. 17.c

 34. 17.d

  Het college stemt in met de compensatieovereenkomst NNN tussen de provincie en de gemeente Texel, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de reconstructie van de Postweg aan de voorwaarden van de provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet.

 35. 17.e

  GS besluiten tot mede-ondertekening van het besluit om de Natura 2000-beheerplannen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee met zes jaar te verlengen. Voortouwnemer van deze plannen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. GS van Noord-Holland stemmen door dit besluit in met de verlenging van de vrijstellingen van de Wnb-vergunningplicht, voor zover zij bevoegd gezag zijn ingeval van een vergunningplicht.

 36. 17.f

  Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg is reeds in 2016 gestart met het kavelruil- en verkoopproject in de Noordelijke Vechtstreek. In 2021 is fase 1 afgerond. Sinds 2016 zijn de opgaven in de Noordelijke Vechtstreek deels veranderd, waarmee de oorspronkelijke aanpak herijking behoeft. GS stellen daarom een plan van aanpak vast voor een integraal gebiedsproces, met als doelstellingen: agrarische structuurversterking, realisatie/verbetering NNN, het terugdringen van stikstof en het tegengaan van bodemdaling

 37. 17.g

 38. 17.i

 39. 17.j

  GS besluiten PS te informeren over het "Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden" van de minister voor Natuur en Stikstof door het sturen van een brief.

 40. 18
  C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
 41. 18.a

  GS hebben besloten om het onderdeel LEADER-projecten van de uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland open te stellen.

 42. 18.b

  In 2017 is door Gedeputeerde Staten het besluit genomen de Samenwerkingsovereenkomst Monitoringsprogramma Vismigratie
  Noordzeekanaal en Ommelanden’ aan te gaan. Het doel van de samenwerking is als volgt geformuleerd: ‘Het vergroten van het
  ecologisch, financieel en communicatief rendement van de investeringen in vismigratie en ecologie door samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen in het Noordzeekanaalgebied.' Gedeputeerde Staten hebben ingestemd om de
  samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot en met 2027. De looptijd van de samenwerkingsovereenkomst sluit dan aan bij de huidige uitvoeringsperiode van de Kaderrichtlijnwater (2022-2027).

 43. 18.c

 44. 18.d

  GS hebben besloten om PS te informeren over het indienen van het GLB-Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP). De minister van LNV heeft het NSP op 30 september 2022 ingediend bij de Europese Commissie.

 45. 18.f

  Dit is de laatste keer dat deze nieuwsbrief op de agenda verschijnt. Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg ontvangen? Meld u zich dan aan via de link via de nieuwsmail of via de website greenport Aalsmeer.

 46. 18.g

  Per 1 januari 2023 wordt de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023. De colleges van de deelnemers (gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincies Noord-Holland en Utrecht) dienen elk uit hun midden een lid aan te wijzen voor het nieuwe bestuur van het Plassenschap.

 47. 18.h

 48. 19
  C-agenda Algemeen
 49. 19.a

 50. 20
  Sluiting