Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

maandag 16 oktober 2023

20:00 - 22:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Tessa van Wijnen
Toelichting

De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen en terug te zien via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. 
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. 
Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op vrijdag 13 oktober bij commissieleefomgeving@noord-holland.nl 
U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.a
  18.15-18.55 uur Technische briefing i.v.m. Vaststellen ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het windpark Noorder IJ-Plas te Amsterdam (A-agenda 19-10-2023) MET UITNODIGING VAN CIE. RUIMTE
 2. 0.b
  19.00-19.50 uur Technische briefing omgevingsdiensten en werking VTH-stelsel
 3. 1
  Opening en mededelingen
 4. 2
  Inspreekhalfuur - 20:00
 5. 3.a
  Vaststellen strategische agenda
 6. 4
  A-agenda Algemeen
 7. 4.a

  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.

 8. 5
  Rondvraag gedeputeerde Kocken (Klimaat en Energie)
 9. 6
  A-agenda Gezondheid en MIlieu (gedeputeerde Beemsterboer, eigenaarschap Omgevingsdiensten) - 21:00
 10. 6.a

  De Wet gemeenschappelijke regeling is per 01-07-2022 gewijzigd. Voor 1-7-2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen in Nederland voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten om een zienswijze op de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Het college zal na het ontvangen van de zienswijze deze delen met de omgevingsdienst.

 11. 6.b

  De resultaatbestemming 2022, 1ste en 2de begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zijn door het dagelijks bestuur verzonden aan de raden en staten van deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten kunnen een zienswijze naar voren brengen op deze stukken.

 12. 7
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (eigenaarschap Omgevingsdiensten)
 13. 8
  B-agenda Gezondheid en Milieu (gedeputeerde Olthof)
 14. 8.a

 15. 9
  Rondvraag gedeputeerde Olthof (Gezondheid, Milieu, Voorzieningen, Cultuur en Sport)
 16. 10
  Sluiting
 17. 11
  C-agenda Gezondheid en Milieu
 18. 11.a

  Volgens de Wet milieubeheer moeten alle stortplaatsen gesloten worden waar op of na 1 september 1996 nog afval gestort is. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk om aan deze wet te voldoen en om nazorg te leveren van deze gesloten stortplaatsen. Om de kosten van deze nazorg uit te voeren, is in het Nazorgfonds een doelvermogen opgebouwd. GS besluiten hierbij in ontwerp om de stortplaats als gesloten te verklaren. Dit ontwerp-besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. In de zes weken na de publicatie is het mogelijk om schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp van de sluitingsverklaring kenbaar maken. Het ontwerp-besluit wordt ter informatie toegestuurd aan Provinciale Staten. Na deze zienswijzenperiode van zes weken zullen GS een definitief besluit nemen. Na afgifte van de definitieve sluitingsverklaring, zal PS vaststellen hoe hoog het bedrag is dat wordt gereserveerd voor de nazorg van deze stortplaats. GS doen daarvoor een voorstel. Het benodigde doelvermogen voor de Nazorg bedraagt € 843.977,- bij sluiting op 1 januari 2024.

 19. 11.b

  Gedeputeerde Staten stellen de jaarrekening 2022 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland vast. GS is de beheerder van dit fonds. De accountant Publiek Belang heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden op voorwaarde dat GS de jaarrekening zonder aanpassingen vaststelt. Het besluit m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2022 zal ter informatie worden aangeboden aan Provinciale Staten.

 20. 12
  C-agenda Klimaat en Energie
 21. 12.a

  Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland 2023 met een subsidieplafond en openstelling vanaf 2023 vast. Met deze regeling kunnen bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die een subsidie hebben ontvangen van eerdergenoemde Europese programma's een extra financiële bijdrage krijgen voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan Noord-Holland.

 22. 13
  C-agenda Algemeen
 23. 13.a

  De Brede Basismonitor 2023 geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de derde versie van de Brede Basismonitor.