Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

maandag 18 september 2023

19:15 - 22:35
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Tessa van Wijnen
Toelichting

Deze commissievergadering heeft een uitloop op donderdagavond 21 september, aanvang 18.15 uur.
De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
Beide commissieavonden zijn toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur (alleen op maandag 18 sept.) op punten van de C-agenda of andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Voor beide avonden kan dat tot 15.00 uur op vrijdag 15 september 2023 bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl 
U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische briefing Regionale Energie Strategieën (RES) - 18.15-19.15 uur
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2
  Inspreekhalfuur - 19:15
 4. 4
  A-agenda Algemeen
 5. 4.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 2 oktober 2023.
  Elke commissie adviseert PS over de wijzigingen die betrekking hebben op de beleidsterreinen die onderdeel zijn van de betreffende commissie.
  De commissie Bestuur adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen.

 6. 5
  B-agenda Gezondheid en Milieu (GEVOEGDE BEHANDELING VAN AGENDAPUNTEN 5a, 5b en 5c) - 20:10
 7. 5.a

  Toelichting: 
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het participatietraject voor Heracless-Groen Staal en reageren op de inbreng die in het kader van de eerste participatiefase voor Heracless-Groen Staal door belangstellenden aan de provincie is gericht.

  Behandelvoorstel: 
  De commissieleden kunnen de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken. 
  De commissie wordt specifiek gevraagd of moties M41-2023 en M44-2023 kunnen worden afgedaan.

 8. 5.a.1

 9. 5.a.2

 10. 5.b

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten tweemaandelijks over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

 11. 5.c

  Toelichting: 
  In april 2023 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport Industrie en omwonenden. De Onderzoeksraad onderzocht hoe omwonenden beschermd worden tegen nadelige gezondheidseffecten door langdurige en/of veelvuldige blootstelling aan industriële emissies, en of in de bescherming verbeteringen mogelijk zijn. De Onderzoeksraad heeft hiervoor drie casussen geanalyseerd, waaronder Tata Steel IJmuiden. De provincie is verplicht om hierop te reageren binnen zes maanden. GS informeren PS over de reactie op dit rapport.

  Behandelvoorstel: 
  Het rapport is besproken in de interim-commissievergadering van 26 juni jl. 
  De commissieleden kunnen bijgaande reactie van GS desgewenst met elkaar en gedeputeerde bespreken.

 12. 6
  B-agenda Cultuur, Sport en Voorzieningen - 21:55
 13. 6.a

  Toelichting:
  Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan motie 254-2022. De motie gaat in op financiële problemen van verenigingen als gevolg van de toegenomen kosten voor energie. PS worden geïnformeerd over welke activiteiten nu reeds door het Rijk zijn ontplooid om genoemde problematiek het hoofd te bieden en wat er nog zal wórden ondernomen.

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie wordt specifiek gevraagd of motie M254-2022 kan worden afgedaan.

 14. 7
  Rondvraag gedeputeerde Olthof (Gezondheid, Milieu, Cultuur, Sport en Voorzieningen)
 15. 8
  A-agenda Klimaat en Energie - 22:05
 16. 8.a
  Initiatiefvoorstel Zon Voor allen (SP) - Schuift door naar nader te bepalen tijdstip
 17. 8.a.1

  Toelichting:
  GS adviseren over het initiatiefvoorstel ‘Zon voor Allen’ dat door de SP-fractie is ingediend. Het voorstel betreft een plan voor het verlagen van de energierekening en versnellen van de overgang naar schone energie.

  Behandelvoorstel:
  De commissie kan met de indiener, elkaar en gedeputeerde het voorliggende initiatiefvoorstel en de reactie van GS bespreken, alvorens het voorstel eventueel voor besluitvorming wordt doorgeleid naar de PS.

 18. 8.a.2

 19. 8.a.3

 20. 9

 21. 10
  SCHORSING TOT DONDERDAG 21 SEPTEMBER 18.15 UUR
 22. 11
  C-agenda Gezondheid en Milieu
 23. 11.a

 24. 11.b

  Het RIVM heeft in opdracht van de provincie en het ministerie van IenW het depositieonderzoek in de IJmond uit 2020 herhaald in het voorjaar en najaar van 2022. De resultaten van het najaarsonderzoek zijn nu beschikbaar en worden gedeeld met PS. Op 4 april 2023 wordt een informatieavond georganiseerd voor inwoners.

 25. 11.e

  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Gedeputeerde Staten per brief geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar de mogelijkheid tot het intrekken van de vergunning van de kooksgasfabrieken van Tata Steel IJmuiden. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten hierover met een begeleidende brief.

 26. 11.f

  De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren namens de provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit. Het is wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van deze taken een uitvoerings- en handhavingsstrategie vast te stellen. De omgevingsdiensten stellen op dit moment gezamenlijk en in afstemming met provincie en gemeenten een beleidskader op. Tot dit nieuwe beleidskader is opgesteld en wordt vastgesteld in 2023, worden de huidige strategieën verlengd.

 27. 11.g

  De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert namens de provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het thema bodem. Voor het uitvoeren van deze taken dienen er een geldig VTH beleidskader en strategie te zijn vastgesteld. Door het Algemeen Bestuur van de ODIJ is op 8 maart 2023 besloten het VTH beleidskader en -strategie 2023-2026 naar alle deelnemers te sturen voor vaststelling.

 28. 11.h

 29. 11.i

  In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2022 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 in het algemeen de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen in alle drie de regio’s dalen, maar dat er in 2022 ten opzichte van 2021 iets hogere waarden worden gemeten van bepaalde stoffen. Dit komt mogelijk door het effect van het opheffen van de COVID-19 maatregelen en de energiecrisis van vorig jaar. Nadere analyse van de resultaten moet uitwijzen of deze aanname klopt. De resultaten van deze nadere analyse worden na de zomer verwacht. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit in de drie regio's, die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.

 30. 11.j

  Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie diffuus lood in de bodem Noord-Holland 2023 vast. De subsidieregeling is bedoeld om gemeenten, nu en straks onder de Omgevingswet, te stimuleren de diffuus loodproblematiek blijvend voldoende aandacht te geven, alsmede gemeenten de mogelijkheid te geven een eigen programma op te zetten gericht op het verminderen van de blootstelling aan diffuus lood. Deze bodemverontreiniging is in sommige gebieden in Noord-Holland aanwezig en kan daar een risico voor de gezondheid van met name jonge kinderen zijn. In totaal stellen Gedeputeerde Staten € 2 miljoen ter beschikking waarvan € 1 miljoen in 2023.

 31. 11.k

 32. 11.l

 33. 11.m

 34. 11.o

 35. 11.p

 36. 11.q

 37. 11.r

 38. 11.s

  De provincie Noord-Holland stelt een verruiming van de uitvoeringsregeling vast, met een subsidieplafond van € 73.230 voor 2023. Deze subsidie is er voor projecten die de bodem en het oppervlaktewater herstellen wanneer daar drugsafval gedumpt is. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar en verdeelt dit bedrag over de provincies, op basis van het aantal drugsdumpingen in voorgaande jaren. Daarnaast stelt het Rijk eenmalig 1,5 miljoen voor de grotere dumpingen beschikbaar. Gedupeerden kunnen de subsidie aanvragen bij BIJ12. Zij handelen de aanvragen namens alle provincies af.

 39. 11.t

 40. 11.u

  Het boren naar en winnen van aardgas valt onder de Mijnbouwwet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is hierbij het bevoegde gezag. Bij de advisering op een winningsplan worden naast de provincie de relevante gemeenten en waterschappen rechtstreeks door het ministerie uitgenodigd te adviseren. Het gaat in dit geval om een wijziging van een winningsplan waarvan de winningsvergunning dateert uit 1969. Het winningsplan bevat details over de winning zoals de werkmethode, de duur van de aardwarmtewinning en de verwachte effecten op de ondergrond. Bovendien moet de aanvrager aantonen dat voldoende maatregelen zijn getroffen voor het opvangen van eventuele nadelige gevolgen.

 41. 11.w

 42. 11.x

 43. 11.y

 44. 11.z

 45. 11.z.a

 46. 11.z.b

 47. 11.z.c

 48. 12
  C-agenda Cultuur, Sport en Voorzieningen
 49. 12.a

 50. 12.b

 51. 12.c

 52. 12.d

 53. 12.e

 54. 12.f

 55. 13
  C-agenda Klimaat en Energie
 56. 13.a

  Ten gevolge van economische en ruimtelijke ontwikkelingen en de Energietransitie is de behoefte aan nieuwe energie-infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en warmte enorm groot. De provincie heeft samen met gemeenten, netbeheerders en andere stakeholders in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid een programmering gemaakt voor het toekomstig energiesysteem. Het resultaat hiervan is een lijst met prioritaire projecten in het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK). De netbeheerders zullen bij het opstellen van de investeringsplannen rekening houden met het pMIEK.

 57. 13.b

  Volgens landelijke afspraken heeft de provincie Noord-Holland samen met gemeenten, netbeheerders en andere belanghebbenden een programmering gemaakt voor het toekomstig energiesysteem. Dit provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK) voor Noord-Holland Zuid is in maart 2023 in concept vastgesteld. Na een volgende consultatie en verwerking van de ontvangen bestuurlijke reacties uit de regio is de concept pMIEK aangepast tot een definitieve versie.

 58. 13.c

  Op 2 juni aanstaande wordt door het ministerie van EZK het Voornemen en voorstel voor participatie 380kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord gepubliceerd, waarmee de ruimtelijke procedure formeel van start gaat. De Minister voor Klimaat en Energie is samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Voorstel is PS met bijgevoegde brief hierover te informeren.

 59. 13.d

  Tijdens de bespreking van de kaderbrief in Provinciale Staten op 4 juli 2022 is door het CDA een begrotingsvoorstel ingediend met als onderwerp ‘Buurtbatterijen voor Energieopslag’. Concreet wil het CDA onderzoeken of en hoe buurtbatterijen een effectieve veilige bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Op basis van dit onderzoek dient aan Provinciale Staten te worden voorgelegd hoe daar gevolg aan kan worden gegeven. Het onderzoek is uitgevoerd en bevat conclusies en aanbevelingen voor mogelijke vervolgtrajecten en provinciale inzet.

 60. 13.e

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van een nieuw te bouwen 380/150 kV hoogspanningsstation tussen Beverwijk en Vijfhuizen (hoogspanningsstation A9-Zuid) over te dragen aan de provincie. Voorafgaand aan de start van de ruimtelijke procedure wordt met de initiatiefnemer voor het nieuw te bouwen hoogspanningsstation, TenneT TSO B.V., een overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder GS bereid zijn om de ruimtelijke procedure te doorlopen.

 61. 13.f

  Middels een brief en een bijlage ronden we het Actieprogramma Klimaat (APK) af. We informeren PS door middel van een totaal overzicht en enkele highlights per transitiepad en een aantal korte reflecties in de brief.

 62. 13.g

  Tijdens de Benen-Op-Tafel-sessie op 24 oktober 2022 sprak de commissie RWK over energiearmoede en energierechtvaardigheid. PS verzocht naar aanleiding hiervan of de gedeputeerde inzicht kon geven in deze rapporten en hoe deze zich verhouden tot de inzet van de provincie Noord Holland. Hiermee beantwoorden wij dit informatieverzoek.

 63. 13.h

 64. 13.i

  Via het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) stelt de Rijksoverheid haar gronden ter beschikking voor het opwekken van hernieuwbare energie. Door middel van deze brief verzoeken de provincie en betrokken gemeenten de Rijksoverheid om de rijksgronden langs de N9, bij luchthaven de Kooy en het marineterrein in Den Helder op te nemen in het programma OER.

 65. 13.j

  Rijk, spoorwegbeheerder ProRail, provincie en betrokken gemeenten werken langs de A1-A6-spoor aan een zogenoemd OER-project (Opwek Energie Rijksvastgoed). Doel is de mogelijkheden voor hernieuwbare energie langs deze infrastructuur te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en zetten de samenwerking met de projectpartners in de hierop volgende verkenningsfase voort. De portefeuillehouder Klimaat en Energie tekent hiervoor namens het college van Gedeputeerde Staten een intentieovereenkomst.

 66. 13.k

  De Subsidieregeling Oplossingen bij Netcongestie (SON) Noord-Holland 2023 is gericht op het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet. Voor 2023 bedraagt het subsidieplafond voor de regeling € 1.500.000. De regeling richt zich op slimme energiesystemen die op relatief korte termijn bijdragen aan een innovatieve oplossing voor netcongestie op het elektriciteitsnet. De regeling is bedoeld om partijen te ondersteunen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en bij de daadwerkelijke realisatie van deze innovatieve oplossingen. Dit is de tweede openstelling van de SON. Het is de intentie om in 2024 een derde SON-openstelling te hebben.

 67. 13.l

  Adviesbureau VINU heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuning aan gemeenten door de provincie Noord Holland op het gebied van energietransitie. Hieruit blijkt dat er de afgelopen jaren vanuit de provincie veel is gedaan om de gemeentes te helpen en dat dit wordt gewaardeerd. Wel zijn verbeteringen mogelijk in de vindbaarheid van bijvoorbeeld subsidieregelingen.

 68. 13.m

 69. 13.n

  Het Just Transition Fund (JTF) is door de Europese Unie opgericht voor de ondersteuning van regionale clusters die voor grote opgaven staan vanwege de klimaattransitie en waar grote sociaaleconomische uitdagingen te vinden zijn. De IJmond is zo’n cluster. Voor de IJmond is € 58,5 miljoen vanuit het JTF beschikbaar. Daarnaast heeft het Ministerie EZK € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van JTF-IJmond gaat het college van GS en de colleges van de vijf IJmondgemeenten een Uitvoeringsconvenant 2021-2027 aan met de Intermediaire Instantie Kansen voor West. PS worden geïnformeerd over de voortgang van het JTF.

 70. 13.o

 71. 13.p

  De gemeente Haarlemmermeer wil stappen zetten om van een zoekgebied in Haarlemmermeer-Zuid tot een concreet initiatief te komen en is bezig met een proces hiervoor. De provincie speelt een belangrijke rol in het vervolgproces. Op ambtelijk niveau vinden reeds gesprekken plaats over hoe een vervolgproces er uit zou kunnen zien. Er is de wens om de samenwerking op dit vlak door te zetten en dit middels een intentieverklaring vast te leggen.

 72. 13.q

 73. 13.r

 74. 14
  C-agenda Algemeen
 75. 14.a

  In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juli 2023 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2023-2027 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.

 76. 14.b

  Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan
  uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.

 77. 14.c

  Na de AV van november 2022 is de concept Termijnagenda 2023 conform het advies van de MRA Raadtafel verzonden naar alle deelnemers en hun raden en Staten. Met als doel om wensen en opvattingen op te halen, die in de Algemene Vergadering van 24 maart zijn besproken. In onderstaande notitie is een overzicht gegeven van alle ingekomen wensen en opvattingen zoals deze zijn besproken in de Algemene Vergadering van 24 maart 2023.

 78. 14.d.1

 79. 14.d.2

 80. 14.d.3

 81. 14.d.4

 82. 14.d.5

 83. 14.d.6

 84. 14.e

 85. 14.f