Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken

ID

2799

Onderwerp

Motie Provinciale ambities dierenwelzijn concreter maken

Inhoud

PS verzoeken GS;

 • om zo snel mogelijk aan P5 te rapporteren over wat er afgelopen collegeperiode gedaan is
  om dierenwelzijn te bevorderen, welke doelen en vorderingen er zijn, en om met PS in
  gesprek te gaan over waar kansen liggen voor het SMART maken van het beleid en waar nog
  aan gewerkt kan worden voor de komende jaren.
Nummer

M154-2022

Status

Aangenomen

Indiener
 • Kostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
 • Bwefar, R.I. (GroenLinks)
 • Carton, J.J. (PvdA)
 • Jensen, E.H.W. (JA21)
 • Koyuncu, S. (DENK)
Fractie

PvdD, GroenLinks, PvdA, DENK, JA21

Portefeuillehouder
 • Zaal, I.
Stemverhouding

Tegen: VVD, CDA, FvD, Liberaal NH
Voor: Overige Fracties
Afwezig: Fractie Baljeu

Datum PS

4-7-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS

29-11-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 15-11-2022:
In het kader van het initiatiefvoorstel “Een kleine stap voor de provincie een wereld van verschil voor de dieren” hebben Gedeputeerde Staten een advies opgesteld waarin wordt toegelicht welke plek dierenwelzijn heeft in het beleid van de provincie Noord-Holland. De voorgestelde suggesties uit het initiatiefvoorstel zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Gedeputeerde Staten geven hiermee tevens invulling aan motie 154-2022.
Besluit GS:
Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over het advies op het initiatiefvoorstel betreffende dierenwelzijn en tevens voor te stellen motie 154-2022, betreffende het concreter maken van de provinciale ambities te aanzien van dierenwelzijn, als afgedaan te beschouwen.

18-10-2022
Geen wijzigingen.

16-08-2022
Momenteel zijn wij bezig met een korte verkenning naar de actuele provinciale ontwikkelingen ten aanzien van dierenwelzijn, waarmee we gevolg kunnen geven aan Motie 154. Zodra deze gereed is zullen we een voorstel voor afdoening van de motie voorleggen.

Voorstel Presidium

29-11-2022: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie NLG.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Kaderbrief 2023 (VD-40).)
maandag 4 juli 10:15 tot 20:45
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage