Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Economie Financiën en Bestuur

maandag 5 december 2022

12:00 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Fabian Zoon
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 2 december 2022) bij de commissieadviseur Koen Konings: efb@noord-holland.nl.
U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische Briefing Pallas (12:00-12:45) - 12:00
 2. 1
  Opening en mededelingen - 13:00
 3. 2
  Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
 4. 3

 5. 3.a

  Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
  Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen

 6. 4
  A-agenda PS-zaken (portefeuille CdK)
 7. 4.a

  Toelichting:
  Stichting Windalarm is tegen het afschaffen van de strengere provinciale eisen voor
  windturbines en heeft een eerste verzoek ingediend tot het houden van een referendum. PS
  hebben dit verzoek niet toegelaten. Zij hebben op 23 mei 2022 besloten dat de besluiten
  betreffende de Omgevingsverordeningen (die voorzien in het afschaffen van de strengere regels
  voor windturbines) niet referendabel zijn vanwege spoedeisende en dringende provinciale
  belangen.
  Tegen dit besluit is bezwaar ingediend door Stichting Windalarm. De hoor- en adviescommissie (HAC) heeft op 20 oktober jl. haar advies over het bezwaarschrift uitgebracht aan PS. De HAC is in het advies over het bezwaar tot de conclusie gekomen dat het besluit om het referendumverzoek af te wijzen niet genomen had mogen worden en adviseert PS het besluit te herzien.
  PS moeten nu een beslissing over het bezwaarschrift nemen. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de rechtbank.
  PS hebben de volgende mogelijkheden:
  a. Het advies van de hoor- en adviescommissie niet overnemen en de bestreden besluiten
  handhaven, d.w.z. niet verder gaan met de referendumprocedure.
  b. Conform het advies van de hoor- en adviescommissie de bestreden besluiten herroepen
  en het referendumverzoek alsnog toelaten, maar ondertussen verder gaan met de
  uitvoering van de ruimere wind op landregels in de omgevingsverordeningen
  (inwerkingtreding niet met terugwerkende kracht opschorten).
  c. Conform het advies van de hoor- en adviescommissie de bestreden besluiten herroepen
  en alsnog de inwerkingtreding van de verordeningen met terugwerkende kracht
  opschorten.


  Behandelvoorstel:
  Het presidium verzoekt aan PS een principebesluit te nemen over het bezwaarschrift en daarbij een keuze te maken uit de genoemde drie mogelijkheden.
  Het doel van de behandeling in deze commissie is een inhoudelijke bespreking van het ingediende bezwaar, het HAC-advies aan PS en de Statenvoordracht, en na afloop van deze bespreking met een gewogen peiling in de commissie bepalen welk van de drie ontwerpbesluiten in PS geagendeerd wordt

 8. 5
  Rondvraag portefeuille gedeputeerde Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Stigter behorende punten uit de C-agenda stellen)
 9. 6

  Er is een rondvraag aangemeld door de fractie van FVD.

 10. 7
  A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
 11. 7.a

  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2022 op basis van de huidige verwachtingen.


  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de laatste begrotingswijziging 2022 die betrekking hebben op deze commissie.

 12. 8
  B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
 13. 8.a

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Tweede Kamer middels een brief laten weten dat zij de invoering van de nieuwe Transgenderwet van harte steunen. Dit naar aanleiding van een door Provinciale Staten op 10 oktober 2022 aangenomen motie.


  Behandelvoorstel:
  GS doet  in haar brief aan PS over het uitvoeringsprogramma het voorstel om motie M181-2022 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

 14. 8.b

  Ter voorbereiding van de PS-vergadering van 19 december 2022 heeft de fractie van CU na publicatie van de agenda een discussienota ingediend voor behandeling in de commissie. In samenspraak met de voorzitter en de griffie is besloten het stuk voorlopig alsnog te agenderen op deze commissievergadering, omdat het niet kan worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. Daarbij is met de indiener ook afgesproken dat er geen uitloopvergadering zal worden gewijd aan dit stuk. Indien het niet binnen de tijd past dit stuk te behandelen, vervalt het van de agenda.

 15. 9
  Rondvraag portefeuille gedeputeerde Kocken en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van gedeputeerde Kocken behorende punten uit de C-agenda stellen)
 16. 10
  Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de C-agenda stellen)
 17. 11
  Sluiting
 18. 13
  C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Kocken)
 19. 13.a

  Het Rijk werkt aan een nieuwe financieringssytematiek voor de provincies en een nieuw provinciaal belastinggebied. De provincies zijn hierover in IPO verband in gesprek met het Rijk. Per brief worden de Staten geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en de voortgang in dit traject. De sessie over de financieringssystematiek waaraan wordt gerefereerd in de brief wordt op 8 december georganiseerd door statenlid.nu, meer informatie daarover vindt u via https://www.statenlidnu.nl/

 20. 13.b

  Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de mogelijkheid om culturele organisaties te ondersteunen bij hoge energierekeningen. Omdat vanuit het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds organisaties worden geholpen bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen die leiden tot besparingen op de directe energiekosten, wordt er niet voorzien in extra compensatie.

 21. 13.c

  Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een noodfonds in te stellen gericht op de culturele en maatschappelijke organisaties die schade hebben als gevolg van de landelijke maatregelen ter bestrijding van Covid-19. In 2020 en 2021 hebben provincie en gemeenten aan 110 culturele instellingen noodsteun verleend. Het restant wordt nu ingezet om 27 Noord-Hollandse culturele instellingen te ondersteunen.

 22. 13.d

  Vanwege het succes van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties (hierna UVR-sport) is in maart 2021 het subsidieplafond verhoogd naar €500.000. Dit subsidieplafond is in juni 2021 bereikt. Wij hebben toen besloten om het subsidieplafond niet te verhogen, maar voor 2022 de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2022 vast te stellen met een subsidieplafond van €1 miljoen. Ook dit bleek een succes en daarom wordt de regeling voor 2023 opnieuw vastgesteld tot en met 1 januari 2024 met een plafond van €2 miljoen.

 23. 13.e

 24. 14
  C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
 25. 14.a

 26. 15
  C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
 27. 15.a

 28. 15.b

 29. 16
  C-agenda Algemeen
 30. 16.a

 31. 16.b

  De Monitor Werklocaties 2021-2022 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2021 zien, met peildatum van 1 januari 2022. Het afgelopen jaar is de Noord-Hollandse kantorenmarkt in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap gebleven.

 32. 16.c

  Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2021.

 33. 16.d

  De vraagraming Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 2022-2040 is een raming met scenario’s van vraag en aanbod van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam. Deze beleidsarme ramingen laten zien dat het aantal banen sneller toeneemt dan de groei van de potentiële beroepsbevolking en dat er een tekort wordt verwacht aan bedrijventerreinen en (afhankelijk van de deelregio) ook aan kantorenlocaties.