Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Economie Financiën en Bestuur

maandag 31 oktober 2022

13:15 - 16:50

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Fabian Zoon
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 28  oktober 2022) bij commissieadviseur Koen Konings: koen.konings@noord-holland.nl
U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
  Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen

 2. Er hebben zich twee insprekers gemeld voor het inspreek half uur:

  Mw. Esther Kaper namens de fractie van CU van de gemeenteraad van Wijdemeren
  Dhr. Jan Jaap namens de fractie van Dorpsbelangen van de gemeenteraad van Wijdemeren

  Zij spreken in over motie147-2022 recreatie voor mensen met een smalle portemonnee.

 3. Toelichting:
  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2023 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Agendapunten 4.a, 4.a.1.
  Agendapunt 4.a.1. betreft de memorie van antwoord. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.
  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de begroting (en het memorie van antwoord) die betrekking hebben op deze commissie

 4. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben gesteld.

 5. Toelichting:
  De agendastukken zijn vrijdag 28 oktober toegevoegd aan de agenda.

  Voorstel voor behandeling:
  Conform motie 52-2021 staat dit agendapunt standaard op de agenda. Indien de agenda van de MRA AV voorafgaand aan de vergadering van EFB beschikbaar is dan kunt u uw opvattingen meegeven voor de vergadering aan gedeputeerde Olthof.

 6. Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De situatie in oktober 2022 met betrekking tot Corona lijkt gelukkig ten goede gekeerd. Hoewel er uiteraard op dit moment andere urgente maatschappelijke vraagstukken spelen die onzekerheid met zich meebrengen, is de crisissfeer rond Corona grotendeels voorbij en het Rijk verwacht ook geen grote lockdowns meer. GS willen meer focus leggen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de technische arbeidsmarkt, maar zien op dit moment geen aanleiding nieuwe maatregelen te nemen bovenop wat al in uitvoering en voorbereiding is.

 7. De provincie Noord-Holland heeft een nieuw uitvoeringsprogramma voor het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies opgesteld. In dit nieuwe programma, dat tot en met 2025 loopt, staan de activiteiten opgenomen die de provincie en de betrokken partners de komende jaren uitvoeren in het Noord-Hollandse deel van de Hollandse Waterlinies. De provincie heeft de ambitie om toe te werken naar een toekomstbestendig werelderfgoed.

  Behandelvoorstel:
  Het uitvoeringsprogramma is PS ter kennisname toegestuurd. GS doet  in haar brief aan PS over het uitvoeringsprogramma het voorstel om motie M192-2021 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

 8. De provincie Noord-Holland vindt Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen erg belangrijk en zal daarom het Manifest MVOI 2022-2025 ondertekenen. Met de ondertekening onderstreept de provincie dat zij zich met haar opdrachtgeverschap en inkopen inzet en bij wil dragen aan de thema’s: Klimaat, Circulariteit, Milieu, Social Return, Internationale Sociale Voorwaarden en Diversiteit & Inclusie.

 9. Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende relevante opgaven: energietransitie, gebruik van grondstoffen, schone mobiliteit en verantwoorde digitalisering. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor de provinciale opgaven en de rol van de provincie in dergelijke kennis- en innovatie platformen heeft het college van GS besloten om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City aan te gaan voor de duur van vier jaar.

 10. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang bij de verduurzaming van bedrijventerreinen.

 11. Een manifest van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam met het oog op de Provinciale verkiezingen in 2023.
  In het manifest wordt ingegaan op verschillende opgaven die de provincie volgens het Economisch Forum HBA heeft.

 12. Noord-Holland kan via het Europese subsidieprogramma ‘Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling’ (EFRO) middelen toekennen aan innovatieve en duurzame projecten. Sinds 2007 gebeurt dit vanuit het programma ‘Kansen voor West’. Dit is een samenwerkingsverband met de vier Randstadprovincies en de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4/P4). Gezamenlijk wordt een Operationeel Programma opgesteld en uitgevoerd. De Management Autoriteit Kansen voor West geeft uitvoering aan dit programma. Het samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2021 – 2027 regelt de uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West en bestendigt de afspraken die hierover zijn gemaakt tussen de partners.

 13. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben de internationale connectiviteitsbehoefte van de Metropoolregio per trein en vliegtuig in kaart laten brengen en laten analyseren in hoeverre het aansluit bij het aanbod.

 14. Bij de verzending van de definitieve Meerjarenbegroting en de daarbijbehorende nota
  van beantwoording heeft de Algemene Vergadering toegezegd op 7 oktober een brief na
  te zenden met daarin een toelichting op hoofdlijnen van de stand van zaken van de
  uitvoering van de lopende MRA Agenda 2021-2024. Middels deze brief wordt hier invulling aan gegeven.

 15. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Cluster Energie Strategie van het Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022. De CES NZKG geeft een overzicht van de projecten weer die vanuit het industriële NZKG cluster nodig zijn om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord te halen, Tevens maakt het inzichtelijk welke energie-infrastructuur nodig is ten behoeve van de verduurzaming van de industrie. Na de vergadering van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied over de CES NZKG 2022 zal deze worden aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Op pagina 4 van de brief staat per abuis de verkeerde datum als het gaat om de RWK commissie waarin de technische toelichting plaatsvindt.
  De technische toelichting op de CES vindt plaats in de commissie RWK van 28 november.

 16. Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

 17. Toelichting:
  De toekomstagenda gaat in op de verschillende aspecten met betrekking tot buitenplaatsen.

 18. De provincie gaat onderzoek doen in hoeverre zij voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit onderzoek is
  opgenomen in het auditjaarplan 2022 dat GS op 21 december 2021 vaststelden.