Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ruimte Wonen en Klimaat

maandag 16 januari 2023

18:15 - 22:20
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marcel Steeman
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 13 januari 2023) via emailadres: rwk@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.a

 2. 0.b

 3. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 4. 3

  Er hebben zich twee insprekers gemeld:
  - Jon Kwaak, spreekt in op persoonlijke titel
  - De heer G. Scholtens, spreekt in namens de Scholtens Groep

 5. 4

  Er is een rondvraag aangemeld door de fractie van de VVD.

 6. 5
  B-Agenda Ruimte en Wonen
 7. 5.a

  Toelichting:
  In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staan de ambities, uitgangspunten en acties op het gebied van wonen. De voortgangsrapportage is bedoeld om PS te informeren over de voortgang van de actiepunten uit deze Woonagenda.
  Inmiddels is er sprake van een veranderende rol van provincies in het woonbeleid, ten opzichte van de situatie in 2020. Dit betekent dat voor sommige activiteiten uit de Woonagenda een accentverschuiving plaatsvindt c.q. gaat plaatsvinden of aanvullende activiteiten worden uitgevoerd om aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.


  Behandelvoorstel:
  Met de commissieleden en de gedeputeerde de voortgangsrapportage Woonagenda bespreken.

 8. 5.b

  Toelichting:
  Naar aanleiding van het interview met hoogleraar vollkshuisvesting André Thomsen in
  Follow the Money is naar boven gekomen dat er sociale huurhuizen gesloopt worden
  om plaats te maken voor duurdere nieuwbouw terwijl de huizen nog goed zijn of
  waar renovatie mogelijk is. Ook zijn er corporaties die sociale huurwoningen
  verkopen terwijl er een grote vraag is naar sociale huurwoningen. Ook staan er nog
  vele huizen leeg, veelal door particuliere eigenaren.


  Voorstel voor behandeling:
  Het bespreken van de discussienota met de commissie. De indiener wil graag zien dat in een notitie, bijvoorbeeld in het Masterplan wonen,
  de rol van de provincie beschreven wordt en is benieuwd hoe de commissie hierover denkt

 9. 6

  Er is een rondvraag aangemeld door de fractie van de SP.

 10. 7
  Sluiting
 11. 8
  C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
 12. 8.b.1

 13. 8.b.2

 14. 8.c

 15. 8.d

  De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognose). Op basis hiervan kan zo nodig worden bijgestuurd.

 16. 8.e

 17. 8.f

  Zie ingekomen stukken met NAW voor bijlagen.

 18. 8.g

  In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie een bouwambassadeur aanstelt om de versnelling van de woningbouw in Noord-Holland aan te jagen. Per 1 oktober 2020 is Lex Brans aangesteld als Bouwambassadeur en in een rapportage deelt hij na het tweede jaar zijn bevindingen en adviezen om de komende jaren door te pakken op de woningbouwopgave.

 19. 8.h

 20. 9.a

  Provinciale Staten worden verzocht om bij het vaststellen van de Eerste herziening Omgevingsverordening Noord – Holland 2022, de Tweede herziening Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 en de bijbehorende Nota van beantwoording kleine aanpassingen door te voeren.

 21. 9.b

  GS stellen de wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2020 & OV NH2022 ronde 2022-II en de Nota van beantwoording vast. De wijzigingen hebben ter inzage gelegen en zijn besproken met PS. In deze ronde gaat het om wijzigingen in onder meer het Bijzonder Provinciaal Landschap, het Landelijk Gebied en Industrieterrein van Provinciaal Belang.

 22. 10
  C-agenda Algemeen
 23. 10.a

 24. 10.b

 25. 10.c

 26. 11
  C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
 27. 11.a

 28. 11.b

  In 2050 wil de provincie klimaatneutraal zijn en moet de economie circulair zijn. Om deze doelen te halen moeten we onder andere af van het aardgas en op zoek naar alternatieve warmtebronnen. Een van de belangrijkste alternatieve warmtebronnen is aardwarmte. Gezien de beperkte kennis van de aardwarmtepotentie in de ondergrond in de MRA, stellen Gedeputeerde Staten een subsidieregeling vast voor gebiedsgericht seismisch onderzoek in de MRA.

 29. 11.c

  Tata Steel heeft Gedeputeerde Staten per brief verzocht tot toepassing van het provinciaal instrumentarium bij de verwezenlijking van het project HeraCless, een belangrijke eerste stap in het “Groen Staal” verduurzamingsprogramma van Tata Steel IJmuiden. Gedeputeerde Staten reageren per brief positief op dit verzoek en geven tegelijkertijd wat er van Tata Steel nodig is om het provinciaal instrumentarium daadwerkelijk in te kunnen zetten.