Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ruimte Wonen en Klimaat

maandag 13 februari 2023

18:15 - 23:00
Locatie

Wilhelmina van Pruisenzaal

Voorzitter
Marcel Steeman
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is na het BOT-overleg openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen & Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 10 februari 2023) via emailadres: rwk@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  BOT C02 impactanalyse (Zaal 1.4) - 18:15
 2. 1
  Opening en mededelingen - 19:15
 3. 3
  Afscheid duo-commissieleden - 19:20
 4. 4
  Inspreekhalfuur - 19:30
 5. 5
  B-Agenda Ruimte en Wonen
 6. 5.a

  In versie 1 en 1.5 van het Masterplan Wonen zijn nieuwe instrumenten opgenomen gericht op de versnelling van de woningbouwopgave en specifiek de inzet op meer betaalbare woningen. In deze laatste versie van het Masterplan Wonen (2.0) is de inzet bepaald en wordt aangegeven welke middelen hiermee gemoeid zijn.


  Behandelvoorstel:
  Het masterplan bespreken met de commissie en de gedeputeerde waarbij de commissie aandachtspunten kan meegeven aan de gedeputeerde.

 7. 5.d

  Conform eerdere afspraken leggen GS een ontheffingsverzoek van de gemeente Texel voor de realisatie van tijdelijke flexwoningen in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies.


  Behandelvoorstel:
  Het college van GS biedt de commissie het ontheffingsverzoek aan om te bespreken. De commissie kan aangeven of ze het ontheffingsverzoek steunen.

 8. 6
  Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
 9. 7
  B-Agenda Klimaat en Energie
 10. 7.a

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang in de uitvoering van de motie “RES versnelling” (M230-2022).


  Behandelvoorstel:
  De voortgang van de uitvoering van motie M230-2022 bespreken met de commissie en de gedeputeerde.

 11. 7.b

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de moties M200-2022 (Klimaatbegroting) en M201-2022 (Opbrengsten Klimaatbeleid). Tevens worden PS verzocht in te stemmen met het afdoen van de moties.


  Behandelvoorstel:
  GS doet in haar brief aan PS het voorstel om motie M200-2022 en motie M201-2022 af te doen. De commissie wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

 12. 8
  Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
 13. 9
  Sluiting
 14. 10
  C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
 15. 10.a

  In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een visie wordt opgesteld voor het benutten van de bodem voor warmtenetten, warmtekoude-opslag en ondergrondse energie-infrastructuur en dat er een restwarmte- en CO2-kaart wordt gemaakt. PS wordt per brief geïnformeerd over de voortgang hiervan.

 16. 10.c

  EBN B.V. heeft voor een wetenschappelijke boring in het kader van het SCAN-project een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Amstelland. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Omdat de Mijnbouwwet geen specifieke procedure voor wetenschappelijke boringen kent, wordt de aanvraag grotendeels als reguliere aanvraag opsporingsvergunning behandeld met dien verstande dat de aanvrager niet voornemens is om binnen het aangevraagde gebied tot productie van aardwarmte te komen. Omdat dat gebied in Noord-Holland valt zijn we gevraagd om advies uit te brengen. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in afstemming met gemeenten Amsterdam, Ouder Amstel en Amstelveen en het waterschap/drinkwaterbedrijf AGV/Waternet.

 17. 10.d

  In 2050 wil de provincie klimaatneutraal zijn en moet de economie circulair zijn. Om deze doelen te behalen is het opwekken van
  hernieuwbare energie en het besparen van energie cruciaal. In de gebouwde omgeving wordt veel aandacht besteed aan een alternatieve energiebron voor aardgas en aan energiebesparing. Deze subsidie draagt via gemeenten actief bij aan het verduurzamen van woningen in de provincie Noord-Holland, wat veelal resulteert in een lagere CO2 uitstoot én in lagere lasten voor de bewoner.

 18. 10.e

  Alliander heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de Staat om het vermogen van Alliander te versterken. Deze gesprekken hebben geleid tot een Afsprakenkader, waarin de voorwaarden van een toekomstige aandelenparticipatie door de Staat in Alliander zijn opgenomen. Het te zijner tijd door de Staat in te brengen vermogen zal door Alliander worden aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien de belangen zijn GS voornemens in te stemmen met dit Afsprakenkader. Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen.

 19. 10.f

  TenneT heeft verzocht om het wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna vast te stellen, omdat op een aantal locaties de ligging van de ondergrondse kabels dient te worden aangepast vanwege te scherpe bochten in het oorspronkelijk vastgelegde tracé. Gezien het belang van de netaanpassing, en omdat de wijzigingen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland dat op 20 juli 2017 is vastgesteld, wordt meegewerkt aan dit verzoek. Het vastgestelde wijzigingsplan wordt ter visie gelegd.

 20. 10.g

  Provincie Noord-Holland, het Rijk en TenneT gaan een samenwerkingsconvenant netverzwaring naar de Kop van Noord-Holland aan. De verzwaring van het netwerk naar een 380 kV verbinding en de bijbehorende hoogspanningsstations brengen een grote ingreep in de leefomgeving met zich mee. Daarom willen partijen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid nauw met elkaar samenwerken om zo tot een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing te komen. Hierbij wordt de participatie met gemeenten en andere belanghebbenden gezamenlijk vormgegeven.

 21. 11
  C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
 22. 11.a

  Het provinciale OV-fonds investeert in het beter benutten van stationsomgevingen (voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen), het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, metro, bus, fiets (ketenreis) en de leefomgeving rond OV-knooppunten. In de voortgangsrapportage staat de stand van zaken van de projecten waaraan wordt gewerkt en/of die een bijdrage hebben gekregen uit het fonds. Ook worden relevante actuele ontwikkelingen geschetst en wordt teruggeblikt op de in de afgelopen jaren behaalde resultaten.

 23. 11.b

  De gemeente Schagen heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de aanleg van een opstelling voor zonne-energie aan de Belkmerweg 67 te St. Maartensvlotburg (gemeente Schagen). Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 24. 11.c

  De gemeente Haarlemmermeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een woning aan de Spieringweg 508 te Vijfhuizen. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.

 25. 11.D

  De provincie Noord-Holland heeft het systeem van regionale afspraken over nieuwe stedelijke ontwikkelingen laten evalueren. Gemeenten moeten op grond van de Omgevingsverordening NH 2020 in regionaal verband afspraken maken over woningbouw, kantoren en bedrijven, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. In de Omgevingsregeling is aangegeven aan welke inhoudelijke en procesmatige eisen moet worden voldaan. De algemene conclusie is dat de provinciale sturing op het maken van regionale afspraken van meerwaarde is, maar dat het systeem op onderdelen kan worden aangepast. Hiervoor zullen concrete voorstellen uitgewerkt gaan worden.

 26. 11.e

 27. 11.f

  Op 27 september 2022 spraken GS het voornemen uit om in te stemmen met het verzoek van de gemeente Wormerland om een ontheffing van OVNH2020 te verlenen ter behoefte van de realisatie van een sportpark op de locatie van de huidige natuurijsbaan in Wormer. Op 27 oktober 2022 heeft de commissie RWK positief geadviseerd over het verlenen van een ontheffing.

 28. 11.g

  Voor Staten- en commissieleden is de niet geredigeerde versie te vinden bij de 'ingekomen stukken met NAW'

 29. 11.h

  De gemeente Zaanstad heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een tijdelijke supermarkt tegenover Stormhoek 45. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen.

 30. 11.I

  In februari 2020 is het beleidsdocument ‘Klimaatadaptatie Noord-Holland, bouwstenen voor een provinciale aanpak’ vastgesteld. In 2022 is een tussenevaluatie uitgevoerd met als doel de tussenstand op te maken van de uitvoering van de acties uit het bovengenoemde beleidsdocument. Deze tussenevaluatie is voornamelijk gericht op de eigen rol van de provincie en de effectiviteit daarvan. De tussenevaluatie is zowel intern als extern uitgevoerd op basis van interviews en bureaustudies.

 31. 12
  C-agenda overig
 32. 12.a