Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 11 september 2023

19:30 - 22:05
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marianne Poot
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 8 september 2023) bij neeskenss@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische briefing integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) (18:15-19:15 uur)
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 4
  A-agenda Algemeen - 20:00
 4. 4.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 2 oktober 2023.
  Elke commissie adviseert PS over de wijzigingen die betrekking hebben op de beleidsterreinen die onderdeel zijn van de betreffende commissie.
  De commissie Bestuur adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen.

 5. 6
  B-Agenda Wonen - 20:40
 6. 6.a

  Na interne beraadslaging en overleg met het college van de gemeente Medemblik hebben Gedeputeerde Staten besloten om de Haalbaarheidsstudie Balkweiterhoek 76/76A Zwaagdijk-West openbaar te maken en hierover te communiceren.

  De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van tijdelijke huisvesting op de locatie Balkweiterhoek 76/76A in Zwaagdijk-West. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Medemblik aangegeven niet positief te staan tegenover een samenwerking met de provincie voor de nadere uitwerking van een plan voor tijdelijke huisvesting op deze locatie. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de vervolgstap die zij nu nemen.

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde het haalbaarheidsonderzoek bespreken.

 7. 7
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
 8. 8
  B-agenda Ruimtelijke ontwikkeling - 21:40
 9. 8.a

  Provinciale Staten hebben met motie M126-2022 opgeroepen om naast LTO ook andere ondernemersorganisaties van boeren en tuinders te
  consulteren voor wijzigingen in de omgevingsverordening. Het college van Gedeputeerde Staten geeft per brief weer hoe invulling is gegeven aan deze motie.

  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 126-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 10. 10
  C-agenda Ruimte
 11. 10.a

  Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van een nieuw te bouwen 380/150 kV hoogspanningsstation tussen Beverwijk en Vijfhuizen (hoogspanningsstation A9-Zuid) over te dragen aan de provincie. Voorafgaand aan de start van de ruimtelijke procedure wordt met de initiatiefnemer voor het nieuw te bouwen hoogspanningsstation, TenneT TSO B.V., een overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder GS bereid zijn om de ruimtelijke procedure te doorlopen.

 12. 10.b

 13. 10.c

 14. 10.d

  Op 2 juni aanstaande wordt door het ministerie van EZK het Voornemen en voorstel voor participatie 380kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord gepubliceerd, waarmee de ruimtelijke procedure formeel van start gaat. De Minister voor Klimaat en Energie is samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Voorstel is PS met bijgevoegde brief hierover te informeren.

 15. 10.e

 16. 10.f

 17. 10.g

  Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor Broekermeerdijk 16, 16 A, B en C in Waterland voldoet daar aan.

 18. 10.h

  De gemeente Amstelveen heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie van twee woningen aan de Amsteldijk Noord 17 te Amstelveen. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing in ontwerp te verlenen.

 19. 10.j

 20. 10.k

  Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Hoofdweg ten noorden van Hoofddorp. Na het doorlopen van deze procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten om dit stimuleringsgebied aan te wijzen, het als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijzigingwerkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.

 21. 10.l

  Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten verzocht om de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-energie aan de Vijfhuizerweg ten noorden van Hoofddorp. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van dit verzoek en besloten om dit stimuleringsgebied als werkingsgebied van artikel 6.4 van bijlage 11 bij de OVNH2022 toe te voegen en het samen met de stukken van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2022 ronde 2023-II in ontwerp ter inzage te leggen.

 22. 10.m

  Op 12 december 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) het provinciaal startpakket voor de fysieke leefomgeving aan de provincies gestuurd. Het Rijk vraagt hierin de provincies met een ruimtelijk voorstel te komen dat zicht geeft op wat ruimtelijk mogelijk en realiseerbaar is gezien de grote opgaven die er zijn op onder andere het gebied van wonen, klimaat en natuur. Het voorstel is de opmaat naar twaalf ruimtelijke arrangementen waarin het Rijk met elke provincie wederkerige afspraken maakt over de uitvoering van de opgaven. GS informeren met deze brieven de gemeenten en waterschappen van Noord-Holland, PS en het ministerie van BZK over de aanpak hiervan door de provincie.

 23. 10.n

 24. 10.o

 25. 10.q

 26. 10.s

 27. 10.t

  De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de bouw van een woning aan de Hornweg 246 te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing in ontwerp te verlenen.

 28. 10.u

  De gemeente Wijdemeren heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de realisatie van drie woningen aan het Noordereinde 249 te 's-Graveland. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing in ontwerp te verlenen.

 29. 10.v

  Binnen de regio Schiphol gaan vier ministeries, vier betrokken provincies, waaronder Noord-Holland, en 56 gemeenten met elkaar uitwerken hoe ze de ruimtelijke opgaven in regio willen invullen. Het doel is om een impuls te geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit wordt gedaan onder de naam NOVEX regio Schiphol. Rijk en regio hebben vrijdag 23 juni 2023 het Ontwikkelperspectief voor NOVEX Schipholregio gepresenteerd. Het Ontwikkelperspectief geeft informatie om te komen tot een Uitvoeringsagenda binnen de NOVEX Schipholregio, welke dit najaar wordt opgeleverd.

 30. 10.x

  Gedeputeerde Staten (GS) stellen de wijziging van de werkingsgebieden en de bijlagen van de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. Deze ronde omvat onder meer wijzigingen in de begrenzing van het Landelijk Gebied, Glastuinbouwconcentratiegebied en Cultureel Erfgoed. De voorgenomen wijzigingen worden van 22 juni t/m 2 augustus 2023 ter inzage gelegd, waarna GS een definitief besluit nemen.

 31. 10.y

 32. 10.z

 33. 10.z.1

  Gedeputeerde Staten (GS) stellen de wijziging van werkingsgebieden en bijlagen van de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. Deze ronde omvat onder meer wijzigingen in de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en het Landelijk Gebied. De voorgenomen wijzigingen worden ter inzage gelegd waarna GS een definitief besluit nemen.

 34. 10.z.3

 35. 10.z.4

 36. 11
  C-agenda Wonen
 37. 11.a

 38. 11.b

  Het Rijk heeft subsidie beschikbaar gesteld voor cofinanciering van Flexpools. Voor iedere provincie is een bedrag gereserveerd en ruim € 6,6 miljoen is hiervoor in november 2022 toegekend aan de provincie Noord-Holland. Het Rijk stelt als voorwaarde dat de provincies en gemeenten hier zelf een gelijke bijdrage aan leveren. GS hebben besloten hier een eigen bijdrage voor te leveren van € 3,4 miljoen, te dekken uit de reserve woningbouw. De overige dekking komt vanuit de gemeenten.

 39. 11.d

 40. 11.e

 41. 11.f

  GS verlenen een ontheffing van artikel 6.3, 6.4, 6.9 en 6.46 van de omgevingsverordening aan de gemeente Heemstede ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voor de periode van 10 jaar op de parkeerplaats naast Oude Slot.

 42. 11.g

 43. 11.h

  In de Woondeals Woningbouw 2022-2030, die tussen het Rijk, provincies en regio’s worden gesloten, worden per regio afspraken gemaakt over de woningbouwopgave. Hierin worden ook (proces)afspraken gemaakt over flex- en transformatiewoningen. In deze Realisatieovereenkomst Flexwonen MRA is een uitwerking van deze (proces)afspraken opgenomen. Deze afspraken gaan over het versneld realiseren van flexwoningen om woningzoekenden tijdelijk een flexibele woonvorm te bieden. Deze overeenkomst wordt aangegaan door het Rijk, deelnemende MRA-gemeenten en de provincies Noord-Holland en Flevoland.

 44. 11.j

  Gedeputeerde Staten hebben in september 2021 uitgesproken te onderzoeken op welke manier het provinciaal onroerend goed kan bijdragen aan de crisis in de asielopvang. Vanwege de aard van het provinciaal onroerend goed wordt met name gekeken naar de (tijdelijke) huisvesting van spoedzoekers, waaronder statushouders. Via bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast worden de bewoners van Zwaagdijk-West specifiek geïnformeerd over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek voor flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek 76/76A te Zwaagdijk-West.

 45. 11.k

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo.

 46. 11.l

  De woningnood is hoog en de betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. Daarom ondertekenen wij, als één van de partners, de Woondeal Noord-Holland Noord en de Woondeal Metropoolregio Amsterdam. In deze Woondeals staan afspraken over de verdeling van de provinciale woningbouwopgave, kwalitatieve uitgangspunten én invulling van de randvoorwaarden die nodig zijn om de ambitieuze woningbouwdoelstelling samen met Rijk, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen te kunnen realiseren. Zo dragen wij bij aan het terugdringen van de woningnood en het realiseren van meer sociale en betaalbare woningen in de periode 2022 tot en met 2030.

 47. 11.m

 48. 12
  C-agenda Mobiliteit & Bereikbaarheid (inclusief luchtvaart)
 49. 12.a

  In 2022 werd duidelijk dat de Koopvaarderschutssluis in Den Helder tijdens de renovatie niet gesloten hoeft te worden. Een omvaarroute via het Boerenverdriet is om deze reden niet nodig. Een tweede volwaardige vaarroute in Den Helder is echter wel gewenst, om toename van (recreatief) vaarverkeer door ontwikkeling van het Maritiem Cluster te kunnen opvangen. Daarom gaat de provincie een nieuwe overeenkomst aan met de gemeente waarin de vernieuwde gezamenlijke doelstelling is vastgelegd. Dit onder voorbehoud van besluitvorming in PS en de Raad over de herbestemming van de eerder toegekende financiële middelen.

 50. 12.b

 51. 12.d

  De gemeenten Bergen, Castricum, Schagen en Den Helder zullen deze zomer zelf opdracht gaan geven aan touringcarbedrijven om bussen in te zetten, en daardoor de kustgebieden beter bereikbaar te maken. De provincie werkt samen met de gemeenten aan een goede bereikbaarheid van de kust en wil deze trajecten ondersteunen door een tegemoetkoming te doen in de kosten.

 52. 12.e

 53. 12.g

  Van 23 december 2022 tot en met 5 februari 2023 liep er een openbare consultatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de Regeling Gevelisolatie Schiphol 2023. Deze regeling is bedoeld om woningen in de nabijheid van de luchthaven Schiphol te voorzien van geluidwerende maatregelen. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke BRS zienswijze in te dienen.

 54. 12.h

  In september 2021 hebben GS besloten om 2 miljoen euro vanuit het OV fonds te reserveren voor maatregelen in Noord-Holland Noord (het gebied boven het Noordzeekanaal), naar aanleiding van de vraag van NS om gezamenlijk 4 miljoen euro te reserveren voor ketenmobiliteit. Het gaat om fysieke maatregelen die de bereikbaarheid van het OV, goede overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets) en stationsomgevingen helpen verbeteren. Samen met NS (die eveneens 2 miljoen investeren) en in afstemming met de betrokken gemeenten en ProRail is een lijst opgesteld van projecten die nu voldoende zijn uitgewerkt om een concrete financiële bijdrage aan toe te kennen.

 55. 12.i

  In 2017 is door GS een voorstel aangenomen om de Roskamsluis (en te zijner tijd de Molenkolksluis en de Braaksluis) door de vaarweggebruikers bedienbaar te maken. Tijdens het voorbereiden van de implementatie hiervan leidden nieuwe inzichten tot een tegengesteld advies.

 56. 12.j

 57. 12.k

 58. 12.l

 59. 12.m

 60. 12.n

  U kunt zelf een abonnement nemen op de tweewekelijkse nieuwsbrief bij www.fietsberaad.nl

 61. 12.o

  De provincie Noord-Holland wil een fietspad aanleggen tussen het Coornhert Lyceum en de Leidsevaartweg in Haarlem met een fietsbrug over de Leidsevaart. Deze fietsroute verbetert de verkeersveiligheid voor met name fietsende scholieren.

 62. 12.p
  Mobiliteit: Fietsersbond, opname en links webinar 7 juni 19.30 uur (C-agenda commissie Ruimte 11-09-2023)
 63. 12.q

  Met dit besluit stemmen de Gedeputeerde Staten in met de voorlopige gunning ‘Concessie beheer Oplaadpalen 2023-2029’ aan ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH. Het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren en publieke laadinfrastructuur te realiseren. De publieke laadinfrastructuur wordt gerealiseerd door het aangaan van concessieovereenkomsten met laadpaalexploitanten.

 64. 12.r

 65. 12.t

 66. 12.u

 67. 12.v

 68. 12.w

  Het verkeer tussen de A7 en Medemblik is de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren wil de provincie de N239 (Dijkweg – Westerzeedijk) bij de Agriport en de N240 (Markerwaardweg) bij Medemblik op een aantal plekken aanpassen. De provincie werkt daarvoor samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

 69. 12.x

  De gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, Schiphol Commercial B.V. en de provincie Noord-Holland werken samen aan het vervangen van de Oude Haagse burg. De brug wordt vervangen in het kader van het project HOV Westtangent. De HOV Westtangent is een snelle busverbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol. Voor de realisatie van de brug gaan de partijen een overeenkomst met elkaar aan waarin afspraken over de bouw, financiële bijdragen, onderhoud en organisatie worden vastgelegd.

 70. 12.y

  Samen met de zeven Westfriese gemeenten is een Regionale Agenda Mobiliteit (RAM) opgesteld, waarin wij de maatregelen hebben gebundeld die wij de komende periode gezamenlijk gaan oppakken op het gebied van mobiliteit. De regionale agenda is een belangrijke stap in het slimmer samenwerken door scherpere keuzes en prioriteitstelling. Met deze werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het Perspectief Mobiliteit, dat op 13 september 2021 is vastgesteld in Provinciale Staten.

 71. 12.z.1

  POLIS is een vooraanstaand netwerk van Europese steden en regio’s, die samen oplossingen creëren om mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te maken onder andere door toepassing van innovatieve technologieën en gezamenlijke beïnvloeding van het Europese mobiliteitsbeleid. De provincie Noord-Holland is lid van dit netwerk en op ambtelijk niveau actief in verschillende werkgroepen. Gedeputeerde Olthof is lid van de politieke werkgroep van POLIS en is door de directeur van POLIS en de wethouder Mobiliteit en Stedelijke Ontwikkeling van Stockholm uitgenodigd voor de volgende politieke werkgroep in Stockholm. Deze wordt gecombineerd met een Leadership Summit en vindt plaats op 8 en 9 juni 2023.

 72. 12.z.2

  De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in opdracht van de Provincie Noord-Holland samen met Vervoerregio Amsterdam de Staat van de Verkeersveiligheid – Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam 2023 geschreven. In dit rapport analyseert SWOV de recente ontwikkelingen op het gebied van de verkeersveiligheid in de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam.

 73. 12.z.3

  Voor een goede bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek komt er een HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol. De provincie Noord-Holland heeft daarvoor samen met de omgeving een ontwerp voor een nieuwe HOV-brug en een nieuwe busbaan gemaakt. Er zijn nog nieuwe stikstofberekeningen nodig en er moeten nog enkele ecologische onderzoeken uitgevoerd worden. Daarna kunnen belanghebbenden eind dit jaar reageren op de plannen en ontwerpen. Gedeputeerde Staten sturen een brief naar Provinciale Staten over de stand van zaken van het project. In deze brief wordt onder andere de planning van het Provinciaal Inpassingsplan toegelicht. Ook wordt er een nieuwsbericht aan de belanghebbenden van het project gestuurd.

 74. 12.z.4

  De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen 2023 €822.000,- beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op provinciale gebiedsontsluitingswegen met een snelheid van 80km/h. De subsidieregeling Verkeersveilige uitwegen is bedoeld om perceeleigenaren aan provinciale wegen te stimuleren de erfaansluitingen op de weg veiliger in te richten. Dat kan door het verwijderen van uitwegen, het samenvoegen van uitwegen of het veiliger vormgeven van uitwegen.

 75. 12.z.5

  Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten over de resultaten van de urgentieconferentie van het bestuurlijk Nationaal OV Beraad, de aanvragen voor de Transitievergoeding OV 2023 en de vertraagde instroom van Zero Emissiebussen in de concessie Gooi en Vechtstreek.

 76. 12.z.7

  Op 16 februari 2023 hebben bestuurders van de provincies Zuid- en Noord-Holland, gemeenten aan beide zijden van de Ringvaart, Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam uitgesproken om gezamenlijk de knelpunten en oplossingsrichtingen van de mobiliteitsopgaven in het grensgebied van Noordelijke Duin en Bollenstreek en Haarlemmermeer te gaan verkennen. Nut en noodzaak hiervan is door alle bestuurders onderstreept.

 77. 12.z.8

 78. 12.z.9

  Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten de geactualiseerde Voorwaarden gezamenlijke Oplaadinfrastructuur MRA-Elektrisch 2023 vast. Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft als doel elektrisch vervoer in de gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren. Dit gebeurt voornamelijk door het aanbesteden en aangaan van concessieovereenkomsten met marktpartijen om de publieke oplaadpaalinfrastructuur te verbeteren. Gemeenten kunnen zich met deze voorwaarden aansluiten bij een concessieovereenkomst en vervolgens onder begeleiding van het projectbureau laadpalen in de openbare ruimte laten plaatsen.

 79. 12.z.10

 80. 12.z.13

  Tot en met 15 juni 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Balanced Approach Schiphol. De Balanced Approach Schiphol bestaat uit combinaties van mogelijke maatregelen die erop gericht zijn het op uiterlijk 1 november 2024 te behalen geluidsdoel voor Schiphol te realiseren. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

 81. 12.z.14

  Tot en met 27 maart 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Regeling transitie CROS-MRS (Maatschappelijke Raad Schiphol) en de toelichting. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van de regionale overheden in de Schipholregio, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

 82. 12.z.15

  Tot en met 23 februari 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de Experimenteerregeling Schiphol. Deze regeling is bedoeld om geluidsoverlast aan te pakken door het preferent vliegen (voorkeur) te combineren met het gebruik van handhavingspunten (regelgeving). De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

 83. 12.z.16

  De kosten voor het realiseren van het voorlopige voorkeursalternatief voor de aanpak van de spoorwegovergang Guisweg in Zaanstad vallen hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Omvangrijke bezuinigingen zijn niet mogelijk zonder de kern van het project aan te tasten. Er is daarom van de financierende partijen een extra bijdrage nodig. De extra bijdrage van de provincie is bedoeld voor de ontwikkeling van knooppunt Zaandijk Zaanse Schans.

 84. 12.z.17

  Tot en met 16 augustus 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie een reactie te geven op de voorgenomen wijziging in de Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol. Met de wijziging wordt geprobeerd geluidshinder voor omwonenden van Schiphol te beperken door oudere, meer lawaaiige vliegtuigen te weren. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen.

 85. 12.z.18

 86. 12.z.19

 87. 12.z.20

 88. 13
  C-agenda Algemeen
 89. 13.a

  In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juli 2023 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2023-2027 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.

 90. 13.b

  Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan
  uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.

 91. 13.c

 92. 13.d

 93. 13.e

  Na de AV van november 2022 is de concept Termijnagenda 2023 conform het advies van de MRA Raadtafel verzonden naar alle deelnemers en hun raden en Staten. Met als doel om wensen en opvattingen op te halen, die in de Algemene Vergadering van 24 maart zijn besproken. In onderstaande notitie is een overzicht gegeven van alle ingekomen wensen en opvattingen zoals deze zijn besproken in de Algemene Vergadering van 24 maart 2023.

 94. 13.f

 95. 13.g.1

 96. 13.g.2

 97. 13.g.3

 98. 13.g.4

 99. 13.g.5

 100. 13.g.6

 101. 14
  Sluiting