Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

maandag 9 oktober 2023

18:15 - 22:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Marianne Poot
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 6 oktober 2023) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische Briefing aanpassingen Omgevingsverordening (voorafgaand aan de vergadering van 18:15-18:45 uur) - 18:15
 2. 1
  Opening en mededelingen - 18:45
 3. 2
  Inspreekhalfuur - 18:45
 4. 4
  A-agenda Mobiliteit - 19:15
 5. 4.a

  Toelichting: Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024-2031 geeft inzicht in de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering.

  Behandelvoorstel: Adviseren aan PS over de Statenvoordracht iMPi. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 november 2023.

 6. 5
  A-agenda Financiën - 19:55
 7. 5.a.1

  Toelichting:
  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.

  Behandelvoorstel:
  Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de begroting (en het memorie van antwoord) die betrekking hebben op de commissie Ruimte.

 8. 5.a.2
  memorie van antwoord GS op technische vragen (publicatie 4 okt)
 9. 6
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer (portefeuille Wonen)
 10. 7
  A-agenda Ruimtelijke ontwikkeling - 20:35
 11. 7.a

  Toelichting: De Bestuurscommissie Ruimte NZKG bestaat uit de vertegenwoordigers van de colleges en directies van gemeenten langs het Noordzeekanaal, het Rijk, de betrokken waterschappen en het hoogheemraadschap, de havenbeheerders, de beheerder van de rijksinfrastructuur en de industrie. De Bestuurscommissie Ruimte NZKG vergadert op 29 september 2023. De vergadering wordt voorgezeten door gedeputeerde Havens. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering. De Bestuurscommissie Ruimte vraagt de deelnemende overheden wensen en opvattingen kenbaar te maken op het Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied. GS vragen Provinciale Staten om bij te dragen aan de provinciale reactie.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de Statenvoordracht ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 november 2023.

 12. 8
  B-agenda Ruimtelijke ontwikkeling
 13. 8.a

  Toelichting: Provinciale Staten hebben met motie M126-2022 opgeroepen om naast LTO ook andere ondernemersorganisaties van boeren en tuinders te
  consulteren voor wijzigingen in de omgevingsverordening. Het college van Gedeputeerde Staten geeft per brief weer hoe invulling is gegeven aan deze motie.

  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 126-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 14. 9
  Rondvraag gedeputeerde Rommel (portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling)
 15. 10
  B-agenda Mobiliteit - 21:30
 16. 10.a

  Toelichting indiener agenderingsverzoek: Er is een brief ontvangen van OFN naar aanleiding van de motie die is aangenomen, waarin de Provincie niet langer reclame maakt voor producten die verband houden met vis, vlees of fossiele brandstoffen in haar bushokjes. Daarin wordt aangegeven dat de motie niet uitvoerbaar is volgens OFN en mogelijk negatieve financiële gevolgen heeft voor de Provincie NH.

  Doel van agendering: Hoe kijkt de Gedeputeerde en andere partijen naar de brief en argumenten van OFN en de uitvoerbaarheid en wenselijkheid van deze motie?

  Behandelvoorstel: De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brief bespreken.

 17. 10.b.1

  Toelichting: Zonder goederenvervoer staat alles stil. Sinds het vorige coalitieakkoord is de provincie Noord-Holland actief op het dossier goederenvervoer om de bredere provinciale beleidsdoelen te ondersteunen. In deze stand-van-zakenbrief aan Provinciale Staten staat wat er sinds 2019 bereikt is en welke vervolgstappen gezet worden ter uitvoering van het huidige coalitieakkoord en het vastgestelde beleid.

  Behandelvoorstel:
  Voorgesteld wordt om agendapunt 10b1 en 10b2 gevoegd te behandelen. De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brieven m.b.t.  goederenvervoer bespreken.

 18. 10.b.2

  Toelichting: Het goederenvervoer in de provincie Noord-Holland is aan het veranderen. De logistiek wordt duurzamer en efficiënter. Vanaf 2025 gaan gemeenten nul-emissiezones invoeren voor de stadslogistiek. Bedrijven zijn intussen bezig om meer logistieke hubs te creëren in de provincie waar goederen op- en overgeslagen worden. Uit onderzoek bij het bedrijfsleven en gemeenten in Noord-Holland blijkt dat er behoefte is aan een eenduidige en gezamenlijke aanpak, met ruimte voor maatwerk, zodat voor ondernemers duidelijk is waar ze aan toe zijn en gemeenten van elkaars kennis en ervaring kunnen profiteren. Dit wordt gedaan via de Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek Noord-Holland en Flevoland (RUAS), onderdeel van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de RUAS vastgesteld.

  Behandelvoorstel:
  Voorgesteld wordt om agendapunt 10b1 en 10b2 gevoegd te behandelen. De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde deze brieven m.b.t. goederenvervoer bespreken.

 19. 10.c

  Toelichting: Provinciale Staten hebben met motie M4-2021 het college opgeroepen om met de directie van de NS in gesprek te gaan, te spreken over oplossingsrichtingen en zo nodig te bepleiten dat de loketfunctie op o.a. de stations Alkmaar, Hoorn en Hilversum behouden blijft. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.

  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken. De commissie Ruimte wordt gevraagd of motie 4-2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

 20. 11
  Rondvraag gedeputeerde Olthof (portefeuilles Mobiliteit, luchtvaart, OV Knooppunten)
 21. 12
  Sluiting
 22. 13
  C-agenda's - ingekomen stukken
 23. 14
  C-agenda Ruimtelijke ontwikkeling
 24. 14.a

  Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende plan voor Den Ilp 85 in Landsmeer voldoet daar aan.

 25. 15
  C-agenda Mobiliteit
 26. 15.a

  PS hebben een motie aangenomen om na afronding van het project N241-13 (A.C. de Graafweg) de opgedane ervaringen en resultaten van een bouwteam en het werken met een kostentafel en een risicotafel met Provinciale Staten te delen en bij positieve resultaten de mogelijkheid te verkennen om deze werkwijze te standaardiseren. PS worden geïnformeerd over de resultaten van tussentijdse evaluatie van deze bouwteam aanpak.

 27. 15.b

  De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 3 gebieden in Noord-Holland: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd met de resultaten van het openbaar vervoer in deze gebieden, zoals het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het OV. Het jaarverslag 2022 is te downloaden op de website van de provincie Noord-Holland.

 28. 16
  C-agenda Algemeen
 29. 16.a

  De Brede Basismonitor 2023 geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de derde versie van de Brede Basismonitor.

 30. 16.b

  Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland 2023 met een subsidieplafond en openstelling vanaf 2023 vast. Met deze regeling kunnen bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die een subsidie hebben ontvangen van eerdergenoemde Europese programma's een extra financiële bijdrage krijgen voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan Noord-Holland.