Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 16 oktober 2023

13:15 - 17:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Pieter Teeuwen
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 13 oktober 2023) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Inspreekhalfuur - 13:15
 3. 4
  A-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 4. 4.a.1

  Toelichting:
  In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2024 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
  Agendapunt 4.a.2. betreft de memorie van antwoord. In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2024 hebben gesteld.


  Voorstel voor behandeling:
  Het doel van de behandeling is het uitbrengen van een advies aan PS over onderwerpen in de begroting (en het memorie van antwoord) die betrekking hebben op deze commissie.

 5. 5
  A-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Asiel, integriteit, Europa)
 6. 5.a

  Er wordt gewerkt aan een nieuwe MRA-Agenda voor de periode 2024-2028. Aan de diverse deelregio’s en de beide provincies is gevraagd om ‘proposities’ in te dienen, die bouwstenen vormen voor de nieuwe MRA-Agenda. In bijgaande antwoordbrief aan de voorzitter van de MRA heeft het College van GS aandachtspunten naar voren gebracht die ter bespreking worden voorgelegd aan PS.


  Voorstel voor behandeling:
  Adviseren aan PS over de statenvoordracht m.b.t. de propositie vanuit provincie Noord-Holland voor de MRA-agenda 2024-2028. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 november 2023.

 7. 5.b

  Toelichting:
  Met de herijking van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 juli 2022 is democratische legitimatie van de Gemeenschappelijke Regeling vergroot. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten alle Gemeenschappelijke Regelingen volledig te voldoen aan de gewijzigde Wgr. Voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling dient een meerderheid van deelnemers positief te besluiten. De deelnemers in deze zijn de Provinciale Staten van Flevoland, NoordHolland, Utrecht en Zuid-Holland. Alvorens kan worden besloten over de wijziging, dienen de deelnemers eerst de gelegenheid te hebben om een zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging.  Voorstel voor behandeling:
  Adviseren aan PS over de statenvoordracht m.b.t. de ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 13 november 2023.

 8. 6
  Rondvraag gedeputeerde Olthof
 9. 7
  B-agenda ICT en Data, IPO bestuur
 10. 7.a

  Toelichting:
  Conform de vastgestelde P&C-planning staat de Begroting 2024 op de agenda van de Algemene Vergadering (AV). De begroting van de Vereniging IPO bestaat uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. De begroting is een uitwerking van de door het bestuur vastgestelde Kaderbrief 2024. De Kaderbrief 2024 had, vanwege de Statenverkiezingen en het traject Naar meer Slagvaardigheid (NmS), inhoudelijk een beleidsarm karakter.


  Deze Kaderbrief is besproken op de B-agenda van de interim-commissie 26 juni 2023 met de AV leden en de toenmalige gedeputeerde. 


  voorstel voor behandeling:
  In commissieverband nagaan of er eventuele aandachtspunten te formuleren zijn over de begrotingen 2024 welke kunnen worden meegegeven aan de AV-leden IPO Dhr. Valk en Mevr. Koning-Hoeve en gedeputeerde Beemsterboer welke lid is van het IPO bestuur.

 11. 8
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 12. 9
  B-agenda Recreatie (recreatie & toerisme en recreatieschappen)
 13. 9.a

  Toelichting:
  Op 4 juli 2022 is motie 147-2022 aangenomen. Hierin werden GS verzocht om met gemeenten in gesprek te gaan en erop aan te sturen het beleid zo aan te passen dat bij herstructurering een recreatiepark zoveel mogelijk beschikbaar blijft voor mensen met een smalle portemonnee.
  Daarnaast werd om een terugkoppeling gevraagd van het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit.
  Bijgaande brief van GS met het afdoeningsvoorstel was opgenomen op de ingekomen stukken van februari 2023.


  voorstel voor behandeling:
  De commissie Bestuur wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

 14. 10
  B-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 15. 10.a

  Toelichting: 
  Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. De situatie met betrekking tot Corona leidt niet tot andere conclusies dan in oktober 2022. Zoals toen aangegeven willen GS meer focus leggen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de technische arbeidsmarkt, maar zien geen aanleiding nieuwe maatregelen te nemen bovenop wat al in uitvoering en voorbereiding is. Mochten aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn, dan willen GS in de loop van dit jaar het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds afbouwen.


  Bijgaande brief van GS bevat tevens een afdoeningsvoorstel. De GS brief was opgenomen op de ingekomen stukken van maart 2023.


  voorstel voor behandeling:
  De commissie Bestuur wordt gevraagd of zij het eens is dit afdoeningsvoorstel door te geleiden naar PS.

 16. 11
  Rondvraag gedeputeerde Rommel
 17. 12
  SLUITING
 18. 13
  C-agenda Bestuur (bestuur algemeen, Asiel, integriteit, Europa)
 19. 13.a

 20. 13.b

 21. 14
  C-agenda Financiën (Financiën, P&C, subsidies, grondzaken)
 22. 14.a

  Technische briefing op 11 september 2023 om 9.30 uur. Tijdens deze speciale themasessie over de begroting wordt PS geïnformeerd over de nieuwe opbouw van de begroting.

 23. 14.b

  Volgens de Wet milieubeheer moeten alle stortplaatsen gesloten worden waar op of na 1 september 1996 nog afval gestort is. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk om aan deze wet te voldoen en om nazorg te leveren van deze gesloten stortplaatsen. Om de kosten van deze nazorg uit te voeren, is in het Nazorgfonds een doelvermogen opgebouwd. GS besluiten hierbij in ontwerp om de stortplaats als gesloten te verklaren. Dit ontwerp-besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal blad. In de zes weken na de publicatie is het mogelijk om schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp van de sluitingsverklaring kenbaar maken. Het ontwerp-besluit wordt ter informatie toegestuurd aan Provinciale Staten. Na deze zienswijzenperiode van zes weken zullen GS een definitief besluit nemen. Na afgifte van de definitieve sluitingsverklaring, zal PS vaststellen hoe hoog het bedrag is dat wordt gereserveerd voor de nazorg van deze stortplaats. GS doen daarvoor een voorstel. Het benodigde doelvermogen voor de Nazorg bedraagt € 843.977,- bij sluiting op 1 januari 2024.

 24. 14.c

  Gedeputeerde Staten stellen de jaarrekening 2022 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland vast. GS is de beheerder van dit fonds. De accountant Publiek Belang heeft de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden op voorwaarde dat GS de jaarrekening zonder aanpassingen vaststelt. Het besluit m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2022 zal ter informatie worden aangeboden aan Provinciale Staten.

 25. 15
  C-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, (zee) havens, circulaire economie)
 26. 15.a

  De Brede Basismonitor 2023 geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de derde versie van de Brede Basismonitor.

 27. 15.b

  De afgelopen jaren is het aantal adviezen dat is voorgelegd aan de twee regionale adviescommissies detailhandel sterk afgenomen. Ook is voor de adviezen minder regio-specifieke kennis nodig. Eén adviescommissie voor de provincie wordt derhalve als meer passend bij de huidige dynamiek rond detailhandel beschouwd.

 28. 15.c

  In het Detailhandelsbeleid Noord-Holland is geborgd dat er twee Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Dit jaar worden de twee adviescommissies samengevoegd tot één commissie. Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissie bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Gemeenten kunnen het advies van de commissie gebruiken bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van nieuwe detailhandelsontwikkelingen, en het voorkomen van uitbreidingen die een potentieel negatief effect hebben op de detailhandelsstructuur. Daarnaast vervullen de commissies een rol op het gebied van kennisdeling. De commissies leggen hun activiteiten vast in een Jaarverslag.

 29. 15.d

  Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland 2023 met een subsidieplafond en openstelling vanaf 2023 vast. Met deze regeling kunnen bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die een subsidie hebben ontvangen van eerdergenoemde Europese programma's een extra financiële bijdrage krijgen voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan Noord-Holland.

 30. 15.e

  De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van ontwikkelingen in de detailhandel, aangevuld met actuele data over gemeentelijke plannen. Het rapport geeft informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de werkgelegenheid, winkelvloeroppervlakte, leegstand en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden. Dit jaar is ook de verduurzamingsopgave in beeld gebracht op basis van energielabels van winkelpanden. In 2022 is er sprake van een lichte banengroei, de winkelleegstand is gedaald en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden is verbeterd.