Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur

maandag 18 september 2023

13:15 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Pieter Teeuwen
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 15 sept 2023) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

  De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie Noord-Holland bijdraagt aan de
  transitie naar een circulaire economie. Dit rapport is geagendeerd voor de commissie bestuur van 18 september 2023. Tijdens deze technische briefing zal de Rekenkamer het rapport toelichten en is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de Rekenkamer.

 2. 1
  Opening & mededelingen
 3. 2
  Inspreekhalfuur - 14:00
 4. 4
  A-agenda Economie (economie, arbeidsmarkt en onderwijs, havens, circulaire economie)
 5. 4.a

  Toelichting:
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe de provincie Noord-Holland bijdraagt aan de
  transitie naar een circulaire economie.


  Behandelvoorstel:
  De rapportage Circulaire economie in commissieverband en met de gedeputeerde bespreken. 
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 2 oktober 2023.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  evaluatie en herijking circulaire economie
  Initiatiefvoorstel Holland impact - stand van zaken
 6. 5
  A-agenda Financien (P&C, subsidies, grondzaken)
 7. 5.a

  Toelichting:
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.


  Behandelvoorstel:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 2 oktober 2023.
  Elke commissie adviseert PS over de wijzigingen die betrekking hebben op de beleidsterreinen die onderdeel zijn van de betreffende commissie.
  De commissie Bestuur adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Rentebeleid
 8. 6

 9. 7
  Rondvraag gedeputeerde Olthof
 10. 8
  Rondvraag gedeputeerde Beemsterboer
 11. 9
  A-agenda Recreatie (recreatie & toerisme en recreatieschappen)
 12. 9.a

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap Loosdrecht e.o.
  Conform de gemeenschappelijke regeling van dit recreatieschap worden de financiële stukken jaarlijks aan raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten worden gevraagd een oordeel te vormen over de stukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o.


  Behandelvoorstel:
  De financiële stukken en de voorgestelde zienswijze bespreken met commissie en gedeputeerde.
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 2 oktober 2023.

 13. 10
  B-agenda Financien (P&C, subsidies)
 14. 10.a

  Toelichting:
  Er is een toezegging gedaan aan de Staten om op korte termijn meer informatie te verschaffen over het beleid rondom het toepassen van indexeringen op budgetten. Naar aanleiding daarvan is een discussienotitie geschreven waarin het huidige beleid uiteen wordt gezet, alsmede een eerste verkenning naar alternatieve opties voor indexeringen.


  Behandelvoorstel:
  De discussienotitie met commissie en gedeputeerde bespreken en eventuele conclusies mee geven voor verdere uitwerking.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Indexatiebeleid - beeldvormende notitie
 15. 11
  Rondvraag gedeputeerde Rommel
 16. 12
  C-agenda Bestuurszaken (bestuur algemeen, Europa)
 17. 12.a.1

  In de vergadering van Provinciale Staten van 17 juli 2023 zijn de leden van het college van Gedeputeerde Staten 2023-2027 benoemd. Het nieuwe college heeft een besluit genomen over de onderlinge taakverdeling.

 18. 12.a.2

  Het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten heeft de provinciale verbonden partijen verdeeld. De verbonden partijen bestaan
  uit vennootschappen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De verbonden partijen zijn toegedeeld aan de gedeputeerde die de beleidsinhoudelijke portefeuille heeft die overeenkomt met de activiteiten van de verbonden partij. Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de verdeling.

 19. 12.b

 20. 12.c

  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de nieuwe expositie ‘Slavernij. Stemmen uit het verleden’, in het provinciehuis, het scholierenprogramma en de viering en herdenking van Keti Koti in 2023.

 21. 12.d

  De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de voortgang plaats richting Provinciale Staten. Per brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de bereikte resultaten van de Agenda Weerbaar Noord-Holland sinds 2020. Tevens worden aanbevelingen meegeven over benodigde toekomstige inspanningen.

 22. 12.e.2

  De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een amendement bij de zienswijze op de concept begroting 2024 aangenomen en verder instemmend gereageerd. De begroting 2024 is vastgesteld. In bijgevoegde brief licht de RRK toe op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan amendement A11-2023.

 23. 12.f

 24. 12.h

  PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. De stichting heeft de provincie verzocht om goedkeuring te verlenen voor de voorgenomen fusie met de Stichting NRG en akkoord te gaan met verlenging en aanpassing van de overeenkomst van geldlening en pandrecht. GS verlenen, na consultatie van PS, goedkeuring aan de voorgenomen fusie en gaan akkoord met de verlenging en aanpassing van de overeenkomst van geldlening en pandrecht.

 25. 12.i

  Op 25 en 26 januari 2023 brachten de commissaris van de Koning en gedeputeerde Loggen een werkbezoek aan de regio Valencia. Doel van het bezoek was interregionale kennisuitwisseling m.b.t. waterbeheer en klimaatadaptatie, zoals ook in de Europastrategie 2022-2030 als provinciale doelstelling is vastgelegd. Het verslag van het werkbezoek, inclusief een vooruitblik op mogelijke kansen voor een toekomstige samenwerking, wordt aangeboden aan Provinciale Staten.

 26. 12.j

  De provincie Noord-Holland wil de opgaven voor opvang of huisvesting van de diverse groepen vluchtelingen integraal aanpakken omdat ze niet los van elkaar bestaan.

 27. 12.k

  De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het vastgestelde jaarverslag 2022 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2022 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken worden de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.

 28. 12.l.1

  De Commissaris van de Koning zal van 19 tot 21 maart 2023 een buitenlands werkbezoek afleggen aan Londen als lid van de Metropool Amsterdam Club (MAC).

 29. 12.l.2

  De Metropoolregio Amsterdam organiseert van 24 tot 28 april 2023 in samenwerking met de gemeente Amsterdam een Kennismissie Klimaatbestendig en circulair bouwen naar New York. De Commissaris van de Koning is portefeuillehouder Internationaal en Public Affairs bij de Metropoolregio Amsterdam en zal als delegatieleider met deze missie meereizen.

 30. 12.l.3

  De Commissaris van de Koning heeft de afgelopen periode twee internationale reizen gemaakt waarbij is toegezegd een reisverslag naar PS te sturen. Het betreft de reis naar Londen, als lid van de Metropoolclub Amsterdam, van 19 tot 21 maart 2023 en de reis naar New York, als portefeuillehouder Internationaal, van de Metropoolregio Amsterdam, van 24 tot 28 april 2023.

 31. 12.m

 32. 12.n

  Na de AV van november 2022 is de concept Termijnagenda 2023 conform het advies van de MRA Raadtafel verzonden naar alle deelnemers en hun raden en Staten. Met als doel om wensen en opvattingen op te halen, die in de Algemene Vergadering van 24 maart zijn besproken. In onderstaande notitie is een overzicht gegeven van alle ingekomen wensen en opvattingen zoals deze zijn besproken in de Algemene Vergadering van 24 maart 2023.

 33. 12.o.1

 34. 12.o.2

 35. 12.o.3

 36. 12.o.4

 37. 12.o.5

 38. 12.o.6

 39. 12.p

 40. 12.q

 41. 12.r

 42. 12.s

  De Raad van Commissarissen is overgegaan tot het ontslag van de heer A.H. Krom, bestuurder van N.V. Afvalzorg Holding en tot het benoemen van een interim-bestuurder, mevrouw A.M.M. Jetten.

 43. 12.t

 44. 12.u

 45. 13
  C-agenda Organisatiezaken (inkoop, personeel en organisatie, communicatie, huisvesting, juridisch etc)
 46. 13.a

  Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten.

 47. 13.b

  GS hebben een besluit genomen over de vervanging van papieren documenten door digitale versies uit de periode juni 2014 tot en met december 2017.

 48. 13.c

  Naar aanleiding van het pensioneren van de vorige provinciearchivaris wijzen Gedeputeerde Staten, conform het gestelde in de Archiefwet 1995, artikel 29, lid 3, in de persoon van mevrouw. K.M. Pompe een nieuwe provinciearchivaris aan.

 49. 14
  C-agenda Financien (P&C, subsidies, grondzaken)
 50. 14.a

  De provincies spreken gezamenlijk via het IPO met het Rijk over de ontwikkelingen die op handen zijn rondom de financieringssystematiek van de provincies, het belastinggebied van de provincies en het provinciefonds. Om te zorgen dat de Statenleden van alle provincies over dezelfde informatie beschikken worden zij periodiek geïnformeerd via een brief die door het IPO wordt opgesteld. De colleges van alle provincies geleiden deze allen door naar hun Staten.

 51. 14.b.1

  Voor het op peil hebben en houden van de liquiditeit van de provincie hebben Provinciale Staten, naast de wettelijke vereisten, nadere richtlijnen gesteld in de Financiële verordening 2021 en het Financieringsstatuut 2020. Om snel, beheerst en efficiënt te kunnen handelen binnen deze kaders verlenen Gedeputeerde Staten voor het aantrekken van kortlopende financiering mandaat aan de ambtelijke organisatie.

 52. 14.b.2

  Middels een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom treasury en de treasuryfunctie.

 53. 14.c

  De provincie koopt strategisch circa 23 ha cultuurgrond met het oog om een sterkere en robuustere grondpositie te verwerven binnen de polder Waard-Nieuwland. De te verwerven percelen grenzen direct aan gronden reeds in eigendom bij de provincie Noord-Holland.

 54. 14.d

  De eerste tranche van de subsidieregeling verduurzaming dorps-, buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 sluit op 31 maart 2023. Om deze verduurzamingssubsidies ook gedurende de rest van 2023 mogelijk te maken, hebben wij de regeling opengesteld tot en met 31 december 2023.

 55. 14.e

  De provincie is verplicht jaarlijks een normenkader rechtmatigheid op te stellen. Het normenkader rechtmatigheid 2022 is nodig voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant over boekjaar 2022.

 56. 14.f

  Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.

 57. 14.g

  De provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken voeren overleg over een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Provinciale Staten worden met deze brief op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen in dit traject.

 58. 14.h

  Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provincie-archivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.

 59. 14.i

  Technische briefing op 11 september 2023 om 9.30 uur. Tijdens deze speciale themasessie over de begroting wordt PS geïnformeerd over de nieuwe opbouw van de begroting.

 60. 14.j

  Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2022 is één eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2019 geëvalueerd. Het gaat om de subsidie voor de Regio Deal ZaanIJ.

 61. 14.k

 62. 15
  C-agenda Recreatie (recreatie & toerisme en recreatieschappen)
 63. 15.a

 64. 15.b.1

 65. 15.b.2

 66. 15.c.1

 67. 15.c.2

 68. 15.d

 69. 15.e

 70. 15.f

 71. 15.g

 72. 15.h

  Begin 2020 is het HIRB+ programma 2020-2023 vastgesteld. Onderdeel van dit programma is een subsidieregeling gericht op kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de verblijfsrecreatie. Er is besloten om de Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie in 2023 opnieuw open te stellen.

 73. 16
  C-agenda Economie (economie, havens, NZKG, circulaire economie)
 74. 16.a.1

  In 2022 werd duidelijk dat de Koopvaarderschutssluis in Den Helder tijdens de renovatie niet gesloten hoeft te worden. Een omvaarroute via het Boerenverdriet is om deze reden niet nodig. Een tweede volwaardige vaarroute in Den Helder is echter wel gewenst, om toename van (recreatief) vaarverkeer door ontwikkeling van het Maritiem Cluster te kunnen opvangen. Daarom gaat de provincie een nieuwe overeenkomst aan met de gemeente waarin de vernieuwde gezamenlijke doelstelling is vastgelegd. Dit onder voorbehoud van besluitvorming in PS en de Raad over de herbestemming van de eerder toegekende financiële middelen.

 75. 16.a.2

 76. 16.b

  GS verzenden een brief aan staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst om draagvlak bij de rijksoverheid te vergroten voor een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op grondstoffen.

 77. 16.c

  In opdracht van zes provincies, waaronder de provincie Noord-Holland, is met verschillende onderzoeken, voor alle provincies in beeld gebracht waar zij individueel staan in de ontwikkeling naar een 100% circulaire economie. Op basis van deze onderzoeken heeft de provincie Noord-Holland een rapportage opgesteld over de actuele stand van zaken van de circulaire economie in de provincie. Deze rapportage biedt zowel inzicht in de stand van zaken, de beperkingen van de huidige methodiek als aanknopingspunten voor eigen beleid ter versnelling van de transitie. (GS 04-04-2023)

 78. 16.d

  De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland hebben vanaf 2017 tot en met 2021 samengewerkt in het regionaal stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt! De meest opvallende resultaten en opbrengsten van het programma zijn via een video in beeld gebracht. De maatschappelijke en economische effecten van het programma op de regio zijn via een evaluatie van het programma gemeten. Daarnaast is de governance van het programma geëvalueerd.

 79. 16.e

  De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 voor de fysieke herstructurering van bedrijventerreinen wordt dit jaar opengesteld van 3 april tot en met 15 mei, met een subsidieplafond van € 1.500.000,-.

 80. 16.f

  De provincie stelt de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023 open. Deze regeling wordt gefinancierd met budget uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds en de reserves van het HIRB-budget 2022. Met deze subsidie wordt een impuls gegeven aan duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen en zo aan de verdere toekomstbestendigheid en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland.

 81. 16.g

  De HIRB+ uvr Toekomstbestendige Winkelgebieden 2023 heeft tot doel om projecten te stimuleren die leiden tot het toekomstbestendig maken van Noord-Hollandse winkelgebieden en daarmee bijdragen aan de verhoging van het kwaliteitsniveau van de Noord-Hollandse detailhandelsstructuur.

 82. 16.h

  De Uitvoeringsregelingen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) zijn regelingen waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsprojecten en Research & Development-samenwerkingsprojecten. De MIT is een samenwerking tussen de provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de MIT 2023.

 83. 16.i

  In de provincie Noord-Holland worden de detailhandelsontwikkelingen in regionaal verband afgestemd en beoordeeld. Om een wel afgewogen advies te kunnen geven over nieuwe detailhandelsplannen en voor het opstellen van regionale detailhandelsvisies is informatie over de toekomstige marktruimte nodig. Een onderzoek naar winkelmarktruimte op provinciaal schaalniveau voorziet hierin. Het marktruimteonderzoek detailhandel Noord-Holland geeft belangrijke inzichten voor provincie, regio’s en gemeenten over het functioneren van de bestaande structuur en positieve of negatieve uitbreidingsruimte in de toekomst.

 84. 16.j

  De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk(ervaring): social return. Het ‘Advies herijking social return beleid 2023’ geeft inzicht in de wijze waarop het social return beleid kan worden aangescherpt.

 85. 16.k

  De provincie stelt 900.000 euro subsidie beschikbaar voor de versterking en verduurzaming van regionale techniek en technologiecampussen Noord-Holland. Campussen zijn belangrijk voor een duurzame en veerkrachtige Noord-Hollandse arbeidsmarkt.

 86. 16.l

  De subsidie ‘kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020’ is bedoeld voor activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en de kansen zijn van een circulaire economie. De regeling is aangepast om deze beter uitvoerbaar te maken. Tevens is besloten om in 2023 wederom €25.000 beschikbaar te stellen voor initiatieven die passen binnen de regeling.

 87. 17
  C-agenda: ICT en Data, IPO bestuur
 88. 17.a

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo.

 89. 17.b.1

  Brief van 28 maart 2023 waarin kort wordt teruggekoppeld hoe IPO-bestuur wil omgaan met de aanbevelingen en scenario's uit het AEF rapport. Deze brief is opnieuw verspreid naar de nieuwe AV-leden conform afspraak gemaakt in AV-vergadering van 27 juni 2023.

 90. 17.b.2

 91. 17.b.3

 92. 17.c

 93. 17.d

 94. 17.e

  We zijn voornemens om als provincie voor de komende drie jaar een strategisch partnerschap aan te gaan met het platform DataScience Alkmaar. In eerste instantie zal de samenwerking zich richten op de opgave Energietransitie. Echter de aard en de agenda van dit kennisnetwerk biedt ook zeker kansen voor meer datagedreven werken aan het brede palet aan maatschappelijke opgaven waar we als provincie voor staan en dan met name de samenhang daartussen.