Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid

maandag 13 februari 2023

10:15 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Nicole van der Waart
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 10 februari 2023) via emailadres: nlg@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 5 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  technische briefing Randstedelijke Rekenkamer, toelichting op rapport (9:30-10:10 uur)
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 3
  Afscheid duo-commissieleden - 10:20
 4. 4
  Inspreekhalfuur - 10:30
 5. 5
  A-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn - 11:00
 6. 5.a

  Toelichting:
  De landbouwsector staat voor de uitdaging om naast het zorgen voor een sterke, innovatieve landbouw ook ambitieuze maatschappelijke doelstellingen te halen. De manier van voedsel produceren, distribueren, verwerken en consumeren leidt in toenemende mate tot maatschappelijke discussie, omdat het milieu, de bodem, het
  klimaat, de omgeving, dierenwelzijn, de gezondheid van mensen en het verdienmodel van agrarische ondernemers onder druk staan. Met dit onderzoek wil de Rekenkamer Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol. Het onderzoek geeft inzicht in de provinciale bijdrage aan de landbouw- en voedseltransitie. Daarnaast wordt aangeven wat de provincies van elkaar kunnen leren.

  Voorstel voor behandeling:
  Met de commissie en gedeputeerde het rapport Landbouw en Voedsel transitie bespreken en adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.

 7. 6
  A-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu) - 12:00
 8. 6.a

  Toelichting
  In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2023.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.
  De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit de financiën algemeen.

  In commissie NLG worden die onderdelen besproken die relevant zijn voor deze commissie. Onderdeel van deze begrotingswijziging is een ophoging van het budget van de omgevingsdiensten ten laste van de algemene middelen vanwege het structureel effect.

 9. 6.b

  Toelichting
  Op 15 december 2022 is de Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) door het Dagelijks Bestuur verzonden aan de raden en staten van de deelnemers van de Omgevingsdienst. Provinciale Staten hebben tot 15 maart 2023 om hun zienswijze kenbaar te maken aan de OD NHN.

  Behandelvoorstel:
  De commissie kan de voordracht zienswijze Kadernota met elkaar en gedeputeerde bespreken en adviseren aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.

 10. 7
  lunch - 13:00
 11. 8
  B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu) - 13:30
 12. 8.a
  VTH brief (wordt nagezonden)
 13. 9
  Rondvraag gedeputeerde Olthof
 14. 10
  Rondvraag gedeputeerde Stigter
 15. 11
  A-agenda Water - 14:35
 16. 11.a

  Toelichting:
  Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Met het treffen van de nu voorliggende gewijzigde gemeenschappelijke regeling Waddenfonds voldoet deze weer aan de geldende wetgeving.

  Behandelvoorstel:
  De commissie kan de voordracht Wijziging gemeenschappelijke regeling Waddenfonds met elkaar  en gedeputeerde bespreken en adviseren aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 6 maart 2023.

 17. 12
  B-agenda Water - 15:10
 18. 12.a

  Tijdens de behandeling van het Regionaal Waterprogramma NH 2022 op 31 januari 2022 heeft gedeputeerde Loggen aan Provinciale Staten een onderzoek toegezegd over een verbod op het gebruik van vislood in de provinciale visverhuurcontracten. Provinciale Staten worden met deze brief hierover geïnformeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en met gedeputeerde de brief over het onderzoek verbod op vislood in provinciale huurovereenkomsten voor visrechten bespreken.

 19. 13
  Rondvraag gedeputeerde Loggen
 20. 14
  B-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
 21. 14.a

  De provincie verhuurt het aalvisrecht op verschillende plekken in de provincie, elke keer voor zes jaar. De partij aan welke het aalvisrecht verhuurd wordt mag dan in het gebied de komende zes jaar paling doden. De paling staat echter op de internationale Rode Lijst van ernstig bedreigde diersoorten. Een van de grootste bedreiging voor de paling is de visserij. De PvdD heeft deze discussienota opgesteld en heeft de volgende vraag aan de commissie:
  Is de commissie bereid GS te vragen om in navolging van HHNK in de toekomst waar mogelijk geen
  aalvisrecht meer te verhuren?
  Hiervoor heeft PvdD een conceptmotie opgesteld.

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar de discussienota en de conceptmotie bespreken.

 22. 14.b

  Provinciale Staten vragen in motie 202-2022 standaard plantaardige gerechten te serveren tijdens door de provincie georganiseerde bijeenkomsten, met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven. Om de motie uit te voeren zullen wij vanaf 1 januari 2023 bij door de provincie georganiseerde bijeenkomsten aangeven dat de provincie standaard plantaardige gerechten serveert. In de uitnodiging bieden wij genodigden de mogelijkheid om andere eetwensen door te geven.

  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kan de commissie met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal worden gevraagd of motie 202-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 23. 15
  Rondvraag gedeputeerde Zaal
 24. 16
  C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
 25. 16.a

  Gedeputeerde Staten nemen kennis van de ontwikkelingen op het gebied van PFAS, stellen de beleidsregel PFAS Noord-Holland 2022 vast op basis van nieuwe kennis en landelijke ontwikkelingen en passen het niveau van (ernstige) verontreiniging aan.

 26. 16.b

  Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het derde onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2022. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren.

 27. 16.c

 28. 17
  C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 29. 17.a

 30. 17.b

 31. 17.c

  In de polder de Rondehoep (ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel) heeft de provincie Noord-Holland landbouwgrond aangekocht ten behoeve van het gebiedsproces in deze polder. Dit gebiedsproces is gericht op een duurzaam toekomstperspectief voor de agrarische ondernemers en een integrale aanpak van opgaven op het vlak van bodemdaling, broeikasgassen, stikstof, water, biodiversiteit en energie. Gekoppeld aan het gebiedsproces wordt de aangekochte grond tijdelijk in pacht uitgegeven, waarbij voorkeur wordt gegeven aan agrariërs in de polder.

 32. 17.d

  In de uitvoeringsregeling subsidie programma natuur Noord Holland 2022 wordt voor bijna 21 miljoen euro beschikt aan de terreinbeherende organisaties die natuurherstelmaatregelen in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden uitvoeren. Met dit wijzigingsbesluit zijn wij voornemens nog eens € 4,62 miljoen te beschikken. Gedurende de nieuwe openstelling van 1 februari 2023 t/m 31 mei 2023 kunnen Natuurmonumenten voor een bedrag van € 4.020.000 en Staatsbosbeheer voor € 600.000 subsidie aanvragen om te besteden aan de uitvoering van natuurherstelmaatregelen.

 33. 17.e

  Een van de instrumenten voor het realiseren van de provinciale doelen is de inzet van grondbeleid. Daartoe hebben PS een krediet toegekend voor strategische grondaankopen. Voorgesteld wordt om het kredietplafond te verhogen naar een maximum van €60 miljoen.

 34. 18
  C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
 35. 18.a

  In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, dat op 10 oktober 2017 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen 21 partijen voor duurzame gebiedsontwikkeling in de Oostelijke Vechtplassen. In de wijzigingsovereenkomst zijn enkele gewenste aanpassingen op het bestaande gebiedsakkoord vastgelegd. Iedere partij dient hiervoor goedkeuring te verkrijgen van zijn achterban.

 36. 18.b

  In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022’ levert hieraan een bijdrage. Het subsidieplafond voor 2023 wordt vastgesteld op € 200.000,- en de indieningstermijn is de periode van 8 februari 2023 tot en met 1 oktober 2023. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2023 in. Jaarlijks zal bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt.

 37. 19
  C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
 38. 19.a

 39. 19.b

  Het agrarische erf en opstallen (met uitzondering van de woning) aan de Keverdijk 14A te Weesp zijn sinds 2018 in bruikleen gegeven aan een geitenhouder. De bruikleenovereenkomst loopt op 31 december 2022 af.

 40. 20
  C-agenda Algemeen
 41. 20.a

 42. 21
  Schorsing tot 16 februari 18:15 uur.