Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid

maandag 16 januari 2023

11:00 - 17:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Nicole van der Waart
Toelichting

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 13 januari 2023) via emailadres: nlg@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  BOT-overleg Recreatie Ladder van Leisure 09:15 - 10:00 uur
 2. 0
  TB tijdpad Groen Staal 10:00-10.45 uur
 3. 1
  Opening en mededelingen
 4. 2
  Inspreekhalfuur - 11:00
 5. 4
  B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu) - 11:30
 6. 4.a

  Tata Steel heeft Gedeputeerde Staten per brief verzocht tot toepassing van het provinciaal instrumentarium bij de verwezenlijking van het project HeraCless, een belangrijke eerste stap in het “Groen Staal” verduurzamingsprogramma van Tata Steel IJmuiden. Gedeputeerde Staten reageren per brief positief op dit verzoek en geven tegelijkertijd wat er van Tata Steel nodig is om het provinciaal instrumentarium daadwerkelijk in te kunnen zetten.
  Deze brief is ook opgenomen op de C-agenda van commissie RWK, de leden zijn uitgenodigd bij dit agendapunt.


  Behandelvoorstel:
  Met de commissieleden en de gedeputeerde de brief van GS  bespreken.

 7. 4.b

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland heeft haar vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem gemandateerd aan de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Jaarlijks worden in de uitvoeringsprogramma’s beschreven welke activiteiten door de omgevingsdiensten namens het college van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd en vastgelegd welke financiële afspraken daarover zijn gemaakt.


  Behandelvoorstel:
  Met de commissieleden en de verantwoordelijke gedeputeerden de overeenkomsten en uitvoeringsprogramma's van de 4 omgevingsdiensten bespreken.

 8. 5
  Rondvraag gedeputeerde Olthof
 9. 6
  Rondvraag gedeputeerde Stigter
 10. 7
  lunch - 13:00
 11. 8
  A-agenda Water - 13:30
 12. 8.a

  Op 18 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten een verzoek ontvangen om advies uit te brengen over een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie over “Grijs- en regenwatersystemen”. Om aanjager te worden van innovatie op het gebied van drinkwaterbesparing wordt een voorstel gedaan voor een opdracht van Provinciale Staten die bestaat uit 7 punten.


  Behandelvoorstel:
  U kunt met de indiener, gedeputeerde en elkaar het voorliggende initiatiefvoorstel bespreken, alvorens het voorstel eventueel voor besluitvorming wordt doorgeleid naar de PS.

 13. 9
  Rondvraag gedeputeerde Loggen
 14. 10
  A-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn - 14:20
 15. 10.a

  In het kader van het initiatiefvoorstel “Een kleine stap voor de provincie een wereld van verschil voor de dieren” hebben Gedeputeerde Staten een advies opgesteld waarin wordt toegelicht welke plek dierenwelzijn heeft in het beleid van de provincie Noord-Holland. De voorgestelde suggesties uit het initiatiefvoorstel zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Gedeputeerde Staten geven hiermee tevens invulling aan motie 154-2022.


  Behandelvoorstel:
  U kunt met de indiener, gedeputeerde en elkaar het voorliggende initiatiefvoorstel bespreken, alvorens het voorstel eventueel voor besluitvorming wordt doorgeleid naar de PS. Bespreken initiatiefvoorstel zodat initiatiefnemers kunnen beslissen over behandeling in PS alsmede de brief met afdoeningsvoorstel met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal worden gevraagd of motie 154-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 16. 11
  B-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn - 15:10
 17. 11.a

  In augustus 2022 is Vogelasiel de Paddenstoel in Den Helder gesloten. De dieren en vogels uit deze wildopvang zijn vervolgens verplaatst naar Wildopvang De Bonte Piet. In motie 172-2022 zijn Gedeputeerde Staten gevraagd om éénmalig een bedrag tot € 10.000 vrij te maken ter ondersteuning van Wildopvang de Bonte Piet. Op deze manier kan de wildopvang in de regio Den Helder gecontinueerd worden. Ter invulling van Motie 172-2022 is er daarom door Gedeputeerde Staten € 10.000 beschikbaar gesteld voor een incidentele subsidie.


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal worden gevraagd of motie 172-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 18. 11.b

  Provinciale Staten hebben op 4 juli 2022 met motie 153 Aandacht voor bescherming dieren tegen extreem weer, het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om binnen provinciale mogelijkheden aandacht te vragen voor oplossingen voor dit probleem.
  Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie.


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal worden gevraagd of motie 153-2022 als afgedaan kan worden beschouwd.

 19. 12
  Rondvraag gedeputeerde Zaal
 20. 13
  B-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS) - 16:10
 21. 13.a

  De provincie werkt aan een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), waarin onder andere de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden uitgewerkt. Het PPLG moet medio 2023 zijn afgerond. In een brief aan Provinciale Staten wordt de voortgang toegelicht.

 22. 13.b

  Tussen 2017 en nu is er in Noord-Holland 33,32 hectare aan bos in Natura 2000-gebieden gekapt. Voor deze kap geldt vanuit de Bossenstrategie een compensatieplicht. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling voor het aanplanten van 34 hectare compensatiebos opengesteld. Provinciale Staten ontvangen een brief met informatie over deze regeling, de voortgang van de Bossenstrategie en de invulling van Motie 68-2019, met het voorstel deze als afgehandeld te beschouwen.


  Behandelvoorstel:
  Bijgaande brief met afdoeningsvoorstel kunt u met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie NLG zal worden gevraagd of motie 68-2019 als afgedaan kan worden beschouwd.

 23. 15
  C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid (en Milieu)
 24. 15.a

 25. 15.b

 26. 15.c

 27. 15.d

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het thema bodem. Voor het uitvoeren van deze taken dient er een geldig beleidskader te zijn vastgesteld. Tot een nieuw beleidskader wordt vastgesteld in 2023, wordt het huidige beleidskader verlengd.

 28. 15.e

  De provincie zet de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 in 2023 deels voort, vooruitlopend op de Bestuurlijke afspraken bodem 2023-2030 en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet, waardoor een deel van de bevoegdheid onder regie van gemeenten komt te vallen, is uitgesteld tot 1 juli 2023. De Uitvoeringsregeling subsidie Bodemsanering wordt niet verlengd. Door vorm te geven aan de bestuurlijke afspraken geven we ook komend jaar sturing aan de aanpak van ernstige bodemverontreiniging, diffuse verontreiniging, nieuwe bedreigingen en gebiedsgericht grondwaterbeheer.

 29. 16
  C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
 30. 16.a

  De uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 wordt vernieuwd. Met deze nieuwe regeling wordt een aantal zaken beter geregeld. Zo hoeven aanvragen minder snel uitgesteld te worden doordat de aanvraag pas ingediend mag worden na een beschikking van het Waddenfonds. Ook is een aantal overbodige artikelen verwijderd. De regeling loopt door tot 2027, een jaar na de looptijd van het IKW/Waddenfonds.

 31. 17
  C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 32. 17.a

 33. 17.b

  De provincie stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor natuur- en landschapsbeheer, inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting van agrarische grond naar natuur. Deze subsidies zijn bedoeld voor particulieren, terreinbeheerders en agrarische collectieven. In verband met het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2023 subsidieert de provincie opnieuw agrarisch natuurbeheer voor de komende 6 jaar

 34. 17.c

 35. 17.d

 36. 17.e

 37. 17.f

 38. 17.g

 39. 18
  C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
 40. 18.a

 41. 18.b

  De Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg is bedoeld om binnen het Groene Uitweggebied in de Vechtstreek een impuls te geven aan de verbreding van de landbouw met aanvullende functies (bijvoorbeeld Bed & Breakfast), de verbetering van de bewerkbaarheid van het agrarische land en de verduurzaming van de agrarische sector (bijvoorbeeld zonnepanelen). Het besluit zorgt ervoor dat de regeling ook in 2023 weer per 1 februari opengesteld wordt.

 42. 18.f

  GS hebben besloten om de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland te wijzigen. Daarnaast hebben GS besloten om het onderdeel ‘voorbereiding voor het oprichten van een LAG (Lokale Actiegroep) en het ontwikkelen van een LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie)’ van de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland open te stellen.

 43. 18.g

 44. 18.h

  In de uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 staat onder actiepunt 9 dat de provincie wil samenwerken met gemeenten en Omgevingsdiensten (Regionale Uitvoeringsdiensten) rondom het ontwikkelen van bouwstenen voor gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen met betrekking tot de doelen van de Voedselvisie 2020-2030. Met deze handreiking ‘Bouwstenen voor nieuwe voedsel- en landbouwthema’s’, aangevuld met een aantal workshops, geven we hieraan invulling en uitvoering. Met betrekking tot actiepunt 10 wordt er vanuit een eerste verkenning een aanbeveling gegeven van mogelijke aanpassingen in de Omgevingsvisie NH2050 ten behoeve van de Voedselvisiedoelen.

 45. 18.i

 46. 18.j

 47. 19
  C-agenda Algemeen
 48. 19.a

 49. 19.b

 50. 20
  Sluiting