Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid.

ID
2825
Onderwerp
Motie reclameafspraken aanpassen aan provinciaal duurzaamheidsbeleid.
Inhoud
PS verzoekt het college om: - de exploitant te informeren over dit besluit en de overeenkomst met betrekking tot reclame uitingen met producten met fossiele brandstoffen als energiebron of voor vlees- en visproducten aan te passen in lijn met dit besluit.
Nummer
M256-2022
Status
Aangenomen
Indiener
  • Muurlink, A.J.M. (PvdA)
Mede-indiener
  • Gielen, A. (GroenLinks)
Fractie
PvdA, GroenLinks.
Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Stemverhouding
Tegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, ChristenUnie, PvdO, Fractie Baljeu Voor: Overige fracties. Afwezig: DENK
Datum PS
19-12-2022
Behandelen in
Commissie Ruimte
Stand van zaken GS
15-05-2024: In de staf Mobiliteit van gedeputeerde Olthof is op 4 maart jl. gesproken over de uitwerking van de motie. Bij PNH valt het wel of niet doorvoeren van de motie samen met een nieuwe aanbesteding van reclame uitingen in de abri's. Afgesproken is om op basis van ervaringen van aanbestedingen elders in het land een voorstel naar de Staten te sturen. Informatie hiervan komt in juni beschikbaar en daarna komt het voorstel naar de Staten. 08-02-2024: In de commissie van 20 november is een notitie behandeld met 4 opties. Partijen hebben zich uitgesproken over de opties en gedeputeerde Olthof heeft daar kennis van genomen. Buiten de vergadering om heeft hij aangegeven de optie om alle reclame uit de ABRI's te weren verder uit te willen werken. 13-10-2023: Onderwerp is besproken in de commissie Ruimte van 9 oktober jl. Olthof heeft toegezegd in de commissie van 20 november met een notitie te komen. 13-10-2023: Onderwerp is besproken in de commissie Ruimte van 9 oktober jl. Olthof heeft toegezegd in de commissie van 20 november met een notitie te komen. 14-08-2023: Geen wijzigingen. 05-06-2023 Door de uitvoerder van het contract voor reclame-uitingen (OFN) is bezwaar gemaakt tegen deze motie. GS hebben op 5 april 2023 naar de uitvoerder (OFN) gereageerd. PS zijn hierover per brief geïnformeerd (ingekomen stukken april 2023). Deze stukken worden geagendeerd voor een commissie zodra de nieuwe commissies gevormd zijn. Het voornemen is om bij de ingang van het nieuwe contract per 1 januari 2024 de wijziging door te voeren. 21-04-2023: uit besluitenlijst GS 4-4-2023: Op 19 december 2022 is Motie 256-2022 aangenomen waarin staat dat de provincie niet langer reclame maakt voor producten die verband houden met vis, vlees, of fossiele brandstoffen in haar bushokjes. Onze exploitant van de bushaltevoorzieningen OFN is op de hoogte gebracht van de aangenomen motie en de voorgenomen wijziging in de lopende overeenkomst. De exploitant heeft als reactie op de aangenomen motie op 19 januari 2023 een bezwaarbrief aan GS verstuurd. Besluit GS: 1. Te reageren op het bezwaar dat contractant OFN maakt in reactie op motie 256-2022 middels bijgevoegde brief; 2. PS hierover te informeren middels brief. 25-01-2023: Het besluit is doorgegeven aan de exploitant. In de media is veel aandacht geweest voor deze motie. In januari zijn aanvullende Statenvragen (3) gesteld. Er is een afspraak gemaakt met de exploitant om de gevolgen van Motie te bespreken (30/01). De exploitant en haar onderaannemer hebben een brief met bezwaren gestuurd aan GS (19/01). Er is een juridische toets uitgezet, welke wordt meegenomen in het gesprek met de exploitant op 30/01.
Voorstel Presidium
21-04-2023: brief komt aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.)
maandag 19 december 10:15 tot 21:30
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage