Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum

ID

2699

Onderwerp

Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum

Inhoud

PS dragen GS op het werkingsgebied BPL te verwijderen van de locatie Tergooi-ziekenhuis Blaricum volgens onderstaande kaart, zodanig dat er ontwikkeld kan worden volgens de uitgangspunten in de Nota van randvoorwaarden herontwikkeling Tergooi-locatie Blaricum; binnen 3 maanden een voorstel daartoe ter besluitvorming aan PS voor te leggen.

Nummer

M97-2020

Status

Aangenomen

Indiener
  • Andel, W. van (CDA)
Mede-indiener
  • Kohler, G.H.J. (JA21)
Fractie

CDA, FVD

Portefeuillehouder
  • Loggen, C.
Stemverhouding

Voor: Alle partijen

Datum PS

5-10-2020

Behandelen in

RWK

Stand van zaken GS

29-11-2022: Uit GS-besluitenlijst d.d. 8-11-2022:
Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022
GS stellen de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 in eindconcept vast. De eerste herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals datacenters, rangorde bij waterschaarste en Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen en worden nu aan PS ter vaststelling aangeboden.
Besluit GS:

  1. Het eindconcept van de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen;
  2. Het eindconcept van de ‘Nota van Beantwoording Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 & Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet’ vast te stellen;
  3. De wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2021 (GS besluit 1746799/1746801 d.d. 11 januari 2022), de wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2022-I (GS besluit 1775263/1855377 d.d. 21 juni 2022), en de wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2020 ronde 2022-II (GS besluit 1855408/1922707 d.d. 6 december 2022) op te nemen in de statenvoordracht van deze Eerste herziening van de OVNH2022;
  4. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij Provinciale Staten worden voorgesteld de Nota van Beantwoording en de Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen;
  5. Aan Provinciale Staten voor te stellen om de moties zoals genoemd in de brief als afgedaan te beschouwen.

25-10-2022
Het afdoeningsvoorstel (brief GS aan PS met kenmerk 1823026/191784) ligt voor in het kader van de wijziging Omgevingsverordening dat geagendeerd staat voor de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat op 28 november en PS op 19 december 2022.

26-07-2022
Herbegrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum is meegenomen in de afgelopen ronde voor wijziging werkingsgebieden, welke gericht was op inwerkingtreding per 1 juli 2022. De wijzigingen lagen van 7 maart t/m 17 april ter inzage. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

16-03-2022
Herbegrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum is meegenomen in de huidige ronde voor wijziging werkingsgebieden, welke is gericht op inwerkingtreding op 1 juli 2022. De wijzigingen liggen van 7 maart t/m 17 april ter inzage. Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken kunnen worden ingezien via https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

21-12-2021
De stand van zaken van deze motie wordt per brief gemeld aan PS bij de behandeling van de OV NH (naar verwachting in Q1 2022). Op dat moment wordt de stand van zaken van alle moties en toezeggingen die betrekking hebben op de OV NH namelijk gemeld aan PS.
De herbegrenzing heeft consequenties voor het werkingsgebied BPL. Deze herbegrenzing wordt verwerkt in de eerst volgende ronde van wijzigingen werkingsgebieden.

28-10-2021
De provincie heeft in overleg met de gemeente een voorstel tot herbegrenzing opgesteld. Het voorstel is op 14 september 2021 via de mail voorgelegd aan de gemeente. Op dinsdag 28 oktober 2021 heeft een digitaal overleg plaatsgevonden om het voorstel te bespreken. Op 29 oktober 2021 is het voorstel aangepast en definitief gemaakt.
De stand van zaken van deze motie wordt per brief gemeld aan PS bij de behandeling van de OV NH (naar verwachting in Q1 2022). Op dat moment wordt de stand van zaken van alle moties en toezeggingen die betrekking hebben op de OV NH namelijk gemeld aan PS.
De herbegrenzing heeft consequenties voor het werkingsgebied BPL. Deze herbegrenzing wordt verwerkt in de eerstvolgende ronde van wijzigingen werkingsgebieden.

29-06-2021
De provincie is in overleg met de gemeente en de ontwikkelaar over de nieuwe begrenzing. Zodra duidelijkheid over de exacte begrenzing 31-03-2021
De provincie is met gemeenten en ontwikkelaar in overleg over nieuwe begrenzing zodra duidelijkheid is kan de kaartwijziging worden doorgevoerd.

11-01-2021
Met de gemeente Blaricum vindt afstemming plaats op welk moment in het planproces van de herontwikkeling van het Tergooi ziekenhuisterrein een BPL begrenzing het beste kan plaatsvinden. Op het moment dat dit duidelijk is, zullen wij u hierover informeren.

Voorstel Presidium

29-11-2022: naar aanleiding van besluitenlijst GS d.d. 8-11-2022 is er een brief en bijlage met stand van zaken GS per november over moties Omgevingsverordening NH2022 aan de orde geweest in cie RWK van 28-11-2022. De brief en bijlage is bij de vergaderstukken van cie RWK 28-11-2022 gevoegd.

02-11-2022: een brief met afdoeningsvoorstel wordt nog verwacht.

Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2022
maandag 19 december 10:15 tot 21:30
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2020 (9. Omgevingsverordening NH2020 (VD-44) - tweede termijn -)
donderdag 22 oktober 18:45 tot 0:15
Online vergaderomgeving
Afgedaan met tekst
Bijlage