Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie ‘GAAN voor GOUD’ inzake provinciale invulling Nationaal Strategisch Plan.

ID

2814

Onderwerp

Motie ‘GAAN voor GOUD’ inzake provinciale invulling Nationaal Strategisch Plan.

Inhoud

PS Verzoeken het College van GS:

 1. De komende tijd met betrokkenen het pakket van regelingen en interventies uit het GLB-NSP toe te spitsen op de situatie in Noord-Holland om hiermee de deelname van boeren aan de eco-regelingen en het ANLb te stimuleren, onnodige belemmeringen weg te nemen en tegelijk bij te dragen aan de provinciale doelen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Noord-Holland.
 2. Begin volgend jaar (2023) een brede expertmeeting te organiseren met deelname van ondernemers en organisaties uit de sector w.o. mogelijke co-financiers en instituties die een rol spelen in de uitvoering van het GLB-NSP (zoals de Rijksdienst voor Ondernemend NL) om ideeën op te halen voor het provinciale plan.
 3. In het provinciale plan extra aandacht te besteden aan voorlopers in de transitie waaronder biologische boeren en Caring Farmers die als voorbeeld kunnen dienen voor de vele boeren die ook bereid zijn verdere stappen te zetten naar duurzame landbouw.
 4. Te onderzoeken of de aan te stellen erfcoaches een rol kunnen spelen in het stimuleren van deelname aan het GLB-NSP en of de capaciteit voor advies en ondersteuning kan worden uitgebreid met middelen uit het GLB-NSP.
 5. De plannen die voortkomen uit bovenstaande initiatieven mee te nemen in het Provinciaal Programma Landelijke Gebied en de gebiedsgerichte processen en op termijn een effectrapportage te maken inzake de bestede middelen.
Nummer

M229-2022

Status

Aangenomen

Indiener
 • Cardol, M.T. (GroenLinks)
Mede-indiener
 • Jellema, A.A.J. (PvdA)
 • Strens, A.J.C.E. (D66)
 • Wit, de B.G.P. (VVD)
Fractie

GroenLinks, D66, PvdA, VVD

Portefeuillehouder
 • Zaal, I.
Stemverhouding
Datum PS

14-11-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS

21-04-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 4-4-2023:
Op 14 november 2022 is motie 229-2022 aangenomen. Ter uitvoering van de motie hebben wij voor leden van Provinciale Staten een expertmeeting georganiseerd over het NSP GLB. De opbrengst van deze expertmeeting nemen wij mee bij de provinciale invulling van het NSP GLB en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.
Besluit GS:

 1. Om een aan Provinciale Staten, over de uitwerking van motie 229-2022 'Gaan voor Goud' inzake provinciale invulling Nationaal Strategisch Plan, te versturen;
 2. Provinciale Staten voor te stellen de motie (229-2022) als afgedaan te beschouwen.

16-01-2022
Expertmeeting voor de commissie NLG staat gepland voor 25 jan.

Voorstel Presidium

21-04-2024: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).)
maandag 14 november 10:00 tot 22:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage