Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Functiewijziging agrarisch bouwperceel

ID

2703

Onderwerp

Functiewijziging agrarisch bouwperceel

Inhoud

PS draagt het college van GS op:
• ten behoeve van Omgevingsverordening 2.0 een alternatieve uitwerking te maken van artikel 6.7 waarbij meer ruimte wordt geboden bij transformatie van agrarische bouwpercelen indien het bebouwde oppervlakte significant afneemt en een positieve bijdrage wordt geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied;
• deze alternatieve uitwerking ruim vóór de behandeling van de Omgevingsverordening 2.0 ter bespreking aan de Statencommissie RWK aan te bieden;

Nummer

M147-2020

Status

Aangenomen

Indiener
 • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
 • Andel, W. van (CDA)
 • Hollebeek, J.P. (PvdD)
Fractie

CU, CDA, PvdA

Portefeuillehouder
 • Loggen, C.
Stemverhouding

Tegen: D66/PvdA/PVV/SP Voor: Overige partijen Afwezig: DENK

Datum PS

22-10-2020

Behandelen in

RWK

Stand van zaken GS

29-11-2022: Uit GS-besluitenlijst d.d. 8-11-2022:
Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022
GS stellen de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 in eindconcept vast. De eerste herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals datacenters, rangorde bij waterschaarste en Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen en worden nu aan PS ter vaststelling aangeboden.
Besluit GS:

 1. Het eindconcept van de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen;
 2. Het eindconcept van de ‘Nota van Beantwoording Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 & Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet’ vast te stellen;
 3. De wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2021 (GS besluit 1746799/1746801 d.d. 11 januari 2022), de wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2022-I (GS besluit 1775263/1855377 d.d. 21 juni 2022), en de wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2020 ronde 2022-II (GS besluit 1855408/1922707 d.d. 6 december 2022) op te nemen in de statenvoordracht van deze Eerste herziening van de OVNH2022;
 4. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij Provinciale Staten worden voorgesteld de Nota van Beantwoording en de Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen;
 5. Aan Provinciale Staten voor te stellen om de moties zoals genoemd in de brief als afgedaan te beschouwen.

11-08-2022
Motie M147-2020 (verruiming VAB) is uitgevoerd door het opnemen van een gewijzigd artikel 6.15 in de OVNH2022.
Op 23 mei jl. hebben PS deze OVNH2022 vastgesteld en daarmee wordt verzocht de motie als afgedaan te beschouwen.

16-03-2022
De OV NH2022 stond 7 maart jl op de PS agenda. Onderdeel daarvan was de stand van zaken van de moties en toezeggingen die betrekking hebben op de OV NH2022, waaronder deze. PS hebben besloten de behandeling hiervan en dus ook het voorstel voor afdoening van de motie, uit te stellen.

14-01-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 11-01-2022 besluit GS:

 1. Het eindconcept van de Nota van Beantwoording Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen;
 2. Het eindconcept van de Omgevingsverordening NH2022 inclusief bijlagen met de naar aanleiding van de Nota van beantwoording Omgevingsverordening Noord – Holland 2022 voorgestelde wijzigingen vast te stellen:
 3. Het eindconcept voorbereidingsbesluit en het eindconcept delegatiebesluit met de naar aanleiding van de Nota van Beantwoording Omgevingsverordening NH2022 voorgestelde wijzigingen vast te stellen;
 4. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij PS wordt voorgesteld de Nota van Beantwoording en de Omgevingsverordening NH2022 inclusief bijlagen, voorbereidingsbesluit en delegatiebesluit vast te stellen, alsmede motie M147-2020, Functiewijziging agrarische bouwpercelen als afgedaan te beschouwen;
 5. De portefeuillehouder Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde Omgevingsverordening NH2022 te machtigen tot het aanbrengen van redactionele wijzigingen.

10-01-2022
de verwerking hiervan zit in de OVNH2022 die ter inzage heeft gelegen en nu de besluitvorming in gaat.

05-11-2021
Voorstel tot afdoening is verwerkt in de teksten van de Omgevingsverordening NH2022 (OV NH2022). De OVNH2022 heeft ter inzage gelegen en daarmee ook een voorstel tot afdoening/ verwerking van deze motie.
Vaststelling van de OVNH2022 is het momentum dat de motie is afgedaan mits PS akkoord gaan met de tekst.

29-06-2021
De motie M147-2020 is verwerkt in het ontwerp van de Omgevingsverordening 2.0. De Omgevingsverordening 2.0 heeft in ontwerp ter inzage gelegen en wordt nu verder in procedure gebracht om aan te bieden aan PS.

31-03-2021
Uitwerking motie is opgenomen in de Omgevingsverordening 2022.

11-01-2021
Een voorstel is in voorbereiding. Met de LTO is afgesproken dat zij concrete cases aanlevert om aan de hand daarvan, eventueel met behulp van een extern bureau, te bepalen in welke mate het wenselijk of noodzakelijk is om artikel 6.7 paragraaf 6.1.2 te verruimen. Ook de gemeenten die op dit punt een zienswijze hebben ingediend is actief gevraagd om concrete cases.

Voorstel Presidium

29-11-2022: moties is al afgedaan in PS van 14-11-2022. Naar aanleiding van besluitenlijst GS d.d. 8-11-2022 is er een brief en bijlage met stand van zaken GS per november over moties Omgevingsverordening NH2022 aan de orde geweest in cie RWK van 28-11-2022. De brief en bijlage is bij de vergaderstukken van cie RWK 28-11-2022 gevoegd.

02-11-2022: er is geen afzonderlijk afdoeningsvoorstel voor deze motie verzonden, omdat het afdoeningsvoorstel was verwerkt in bijlage "moties en toezeggingen voortgangslijst OVNH" dat bij de vergaderstukken PS 23-05-2022 inzake Omgevingsverordening NH 2022 is behandeld. Ter verduidelijking is de tekst van genoemde bijlage m.b.t. afdoeningsvoorstel motie 147-2020 ook als bijlage in deze motiemodule gepubliceerd.
In cie RWK van 24-10-2022 is het afdoen van deze motie mondeling aan de orde geweest. Cie RWK van 24-10-2022 stemt in met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen.

14-01-2022: voordracht (en afdoeningsvoorstel motie) wordt geagendeerd voor commissie en PS.

Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2022
maandag 14 november 10:00 tot 22:00
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2020 (9. Omgevingsverordening NH2020 (VD-44) - tweede termijn -)
donderdag 22 oktober 18:45 tot 0:15
Online vergaderomgeving
Afgedaan met tekst
Bijlage