Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Toekomstperspectief sport Noord-Holland

ID
2761
Onderwerp
Motie Toekomstperspectief sport Noord-Holland
Inhoud
PS besluit het college van GS op te roepen: Een toekomstperspectief of discussienota uit te werken over sport in Noord-Holland in de vorm van een update over de beleidsnotitie Sport (2020), bestaande uit: • de stand van zaken van de beleidsnotitie Sport; • een uiteenzetting van de taken van de Provincie Noord-Holland op dit gebied; • een vergelijk van het sportbeleid met andere provincies; • de (mogelijk structurele) rol die Sportservice Noord-Holland of anderen hierin kunnen spelen.
Nummer
M187-2021
Status
Aangenomen
Indiener
  • Heijnen, D.G. (CDA)
Mede-indiener
  • Hoogervorst, W. (SP)
  • Jensen, E.H.W. (JA21)
  • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Fractie
CDA, SP, CU, JA21
Portefeuillehouder
  • Kocken, R.
Stemverhouding
Tegen: D66, Liberaal N-H Voor: Overige fracties
Datum PS
8-11-2021
Behandelen in
EFB
Stand van zaken GS
19-01-2023 Voorstel tot afdoen van deze motie is gedaan met brief aan PS (1416730/1864595). Deze brief is op 29 september 2022 in de commissie EFB besproken. 24-10-2022 Toekomstperspectief Sport is op 29/9 in commissie EFB besproken met als advies van de commissie aan Presidium en PS dat de motie hiermee afgedaan is. 25-07-2022 Voor de vergadering van de commissie EFB op 29 september wordt de brief ‘Toekomstperspectief Sport’ geagendeerd voor de b-agenda. Met de agendering voor de commissie van 29 september willen wij aan PS vragen om de motie als afgedaan te beschouwen. 13-04-2022 Wij zijn bezig met de inventarisatie van de activiteiten van provincies en het Rijk op het gebied van Sport. In september willen wij hierover met u in gesprek. 13-01-2022 Wij gaan dit jaar met verschillende stakeholders in gesprek over de rol van sport in de provincie. Wij zijn van plan om de uitkomsten in september aan u te presenteren.
Voorstel Presidium
20-3-2023: commissie EFB van 29-9-2022 is akkoord gegaan met het afdoen van motie M187-2021. Per abuis is het afdoeningsvoorstel nog niet eerder op de lijst moties voor afdoening in PS gekomen. het verslag-gedeelte van cie EFB 29-9-2022 m.b.t. motie 187-2021 is als extra bijlage in iBabs bij de motie gevoegd. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2023
dinsdag 30 mei 13:15 tot 22:15
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2021 (1. Opening besluitvormende vergadering.)
maandag 8 november 21:00 tot 23:00
Online vergaderomgeving
Afgedaan met tekst
Bijlage