Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Fiks de fixteams

ID
2789
Onderwerp
Motie Fiks de fixteams
Inhoud
PS verzoekt GS om: - In samenwerking met het SPDE en de initiatiefnemers in de MRA te komen tot inzicht in de behoefte van gemeenten bij het opzetten van lokale fixbrigades in Noord-Holland zoals omschreven; - Op basis van de uitkomsten de meest passende vorm en aanpak op te zetten voor het ondersteunen van belanghebbende gemeenten in NH en hierbij te onderzoeken of het zinvol is om aan te sluiten bij het landelijk initiatief Fixbrigade NL; - P5 te informeren hierover, alsmede over de voortgang van de (versnelde) verduurzaming van de gebouwde omgeving in NH.
Nummer
M130-2022
Status
Aangenomen
Indiener
  • Vries, de A.T.B. (PvdA)
Mede-indiener
  • Gielen, A. (GroenLinks)
  • Hollebeek, J.P. (PvdD)
  • Koyuncu, S. (DENK)
Fractie
PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK
Portefeuillehouder
  • Kocken, R.
Stemverhouding
Tegen: VVD, FvD, PVV, Liberaal NH Voor: Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS
4-7-2022
Behandelen in
Commissie Leefomgeving
Stand van zaken GS
02-08-2023: Bij brief van 15 maart 2023 (kenmerk 1951664/1951668) hebben wij u geïnformeerd over de uitwerking van deze motie en u verzocht de motie als afgedaan te beschouwen. 05-06-2023 Provinciale Staten zijn per brief (kenmerk 1951664/1951668) geïnformeerd over de uitwerking van deze motie en zijn verzocht de motie als afgedaan te beschouwen. 20-03-2023: uit GS-besluitenlijst d.d. 14-03-2023: Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 130-2022 aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht in samenwerking met de MRA en het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) onderzoek te doen naar de behoefte van gemeenten bij hulp bij het opzetten van een lokale fixbrigade. Conform de motie is de behoefte onderzocht en naar aanleiding van de minimale behoefte bij gemeenten zal er geen aanvullende ondersteuning worden geboden vanuit de provincie bij het opzetten van lokale fixbrigades. Wel wordt de ondersteuning aan gemeenten op het onderwerp energiearmoede voortgezet, afgestemd op de actuele behoeften van gemeenten. Besluit GS: 1. Provinciale Staten per brief brief te informeren over de uitwerking van motie 130-2022 over energiearmoede; 2. Provinciale Staten te verzoeken de motie 130-2022 als afgedaan te beschouwen. 16-01-2023 Deze motie wordt uitgevoerd en zal worden afgedaan met een brief aan PS, gecombineerd met een informatieverzoek tijdens een BOT sessie in RWK. Het doel is om dit uiterlijk eind februari te versturen. 26-10-2022 Er wordt gewerkt aan een uitvraag aan gemeenten over de behoefte aan ondersteuning bij het opzetten van lokale fixbrigades. Daarnaast is er op 24 oktober een benen-op-tafel (BOT) sessie georganiseerd met de commissie RWK. Hierbij wordt informatie gegeven over de werkzaamheden en het doel is om samen na te denken over een mogelijke rol van de provincie binnen het onderwerp energiearmoede. Tijdens de sessie wordt energiearmoede ook door vertaald in energierechtvaardigheid en hoe wij hiermee omgaan in de huidige energietransitie. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van gemeenten en de discussie tijdens de BOT-sessie zal een advies voor de ondersteuning van de uitrol van Fixbrigades worden geformuleerd. 22-08-2022 Het Service Punt Duurzame Energie (SPDE) is actief bezig met het onderwerp energiearmoede door het informeren en adviseren van gemeenten en door kennisdeling. Het SPDE inventariseert naar de behoeften van gemeenten bij de opgave energiearmoede en neemt hier onder andere hulp bij het opzetten van een fixbrigade in mee.
Voorstel Presidium
22-09-2023: de commissie Leefomgeving van 21--09-2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 20-03-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in een commissievergadering.
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.)
maandag 4 juli 10:15 tot 20:45
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage