Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Inspiratie her- en bijbestemming

ID
2769
Onderwerp
Motie Inspiratie her- en bijbestemming
Inhoud
PS verzoeken GS: - een informatief en inspirerend overzicht samen te stellen van succesvolle her- en bijbestemmingsprojecten in Noord-Holland.
Nummer
M237-2021
Status
Aangenomen
Indiener
  • Hollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indiener
  • Hoogervorst, W. (SP)
  • Jensen, E.H.W. (JA21)
  • Kanik, E.B. (D66)
  • Koyuncu, S. (DENK)
  • Zaal, G.R. (GroenLinks)
Fractie
PvdD, SP, D66, GroenLinks, JA21, DENK
Portefeuillehouder
  • Beemsterboer, J.
Stemverhouding
Tegen: Fractie Baljeu Voor: Overige fracties
Datum PS
13-12-2021
Behandelen in
Commissie Landelijk Gebied
Stand van zaken GS
15-05-2024: In de brief aan uw staten (1694947/2202772) wordt u voorgesteld de motie af te doen. 22-04-2024 Behandeld in commissie op 15 april 2024. 12-03-2024: uit besluitenlijst GS d.d. 27-02-2024: Op 13 december 2021 is door Provinciale Staten van Noord-Holland tijdens de vergadering ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 de motie 237-2021 aangenomen voor het samenstellen van een informatief en inspirerend overzicht van succesvolle her- en bijbestemmingsprojecten in Noord-Holland. Aan deze motie is voldaan. Besluit GS: 1. PS d.m.v. bijgaande brief te informeren over de afhandeling van motie M237-2021 Inspiratie her- en bijbestemming; 2. PS voor te stellen de motie als afgedaan te beschouwen. 08-02-2024: Geen wijzigingen 20-11-2023: Aan motie is voldaan, verzoek om afdoening is in voorbereiding. 09-08-2023: In september 2023 wordt de uitvoering van deze motie afgerond en worden PS geïnformeerd. 05-06-2023 Wij hebben onze website “Monumenten duurzaam behouden” aangepast en daarin inspirerende voorbeelden van her- en bijbestemming opgenomen waar de provincie bij betrokken zijn. Wij zullen u voorstellen de motie af te doen. 13-01-2023 Er wordt momenteel een nieuwe website ingericht. In de uitvoering is vertraging opgetreden. De site is naar verwachting in februari operationeel. 25-10-2022 PS worden in november/december geïnformeerd. 17-08-2022 Opzet en lay out voor de webpagina “inspiratie herbestemming” op de provinciale website is in de loop van augustus gereed. Vanaf september wordt deze gevuld met inleidende tekst en beschikbare video’s. In oktober 2022 volgt hiervan de rapportage aan PS. 13-04-2022 Op de website van PNH wordt de pagina van de Loods herbestemming omgevormd tot een site “inspiratie herbestemming”, met afgeronde opgaven waar de provincie bij betrokken is geweest, uitleg over de projecten, blogs van de Loods en filmpjes van herbestemmingsopgaven. Er worden projecten gekozen die additioneel zijn op de voorbeelden die het Steunpunt Monumenten en Archeologie presenteert. Op de site komt ook een lijst met inspirerende herbestemmingen. De site is levend. Er kunnen dus steeds nieuwe inspirerende opgave aan worden toegevoegd. Op Open Monumentendag is er extra aandacht voor de site. Gereed zomer 2022. 12-01-2022 In afstemming met het Steunpunt Monumenten en Archeologie dat op de website een overzicht van her- en bijbestemmingen geeft, zal een aantal projecten worden uitgelicht, beschreven en gepresenteerd op de website van PNH. Hieraan zal via een nieuwsbericht aandacht worden besteed. PS zal worden geïnformeerd als dit is gerealiseerd.
Voorstel Presidium
16-04-2024: commissie Landelijk Gebied van 15-04-2024 stemt in met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 12-03-2024: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in commissie Landelijk Gebied.
Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2024
maandag 13 mei 13:00 tot 18:45
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2021 (11. Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (VD-73).)
maandag 13 december 10:00 tot 18:30
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage