Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie: Afbouw lineaire economie onderdeel economisch beleid

ID
2844
Onderwerp
Motie: Afbouw lineaire economie onderdeel economisch beleid
Inhoud
PS dragen GS op: . de afbouw van de lineaire economie expliciet onderdeel te maken van het geactualiseerde (circulair) economisch beleid; . vooraf inzichtelijk te maken welke middelen de provincie zou kunnen inzetten en wat aanvullend nodig is van andere partijen.
Nummer
M129-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
  • Berkvens, L.C.M. (D66)
  • Jorna, E.M. (PvdD)
Fractie
ChristenUnie, PvdD, D66
Portefeuillehouder
  • Rommel, E.
Stemverhouding
Tegen: BBB, VVD, JA21, PVV, FvD, 50PLUS Voor: Overige Fracties
Datum PS
2-10-2023
Behandelen in
Commissie Bestuur
Stand van zaken GS
31-05-2024: uit GS-besluitenlijst d.d. 21-05-2024: Eerste concept uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie + stand van zaken moties. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028. Dit eerste concept geeft de inhoudelijke hoofdlijnen weer van de Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028 en wordt nu vastgesteld om te bespreken met PS. Daarbij wordt ook de stand van zaken gedeeld van de uitvoering van de moties gerelateerd aan de nieuwe Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028. Besluit GS: 1. Het eerste concept van de Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van de moties gerelateerd aan de nieuwe Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028; 3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te verzoeken om het eerste concept van de Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie 2025-2028 (inclusief de stand van zaken van gerelateerde moties) te bespreken in de commissie Bestuur van 24 juni 2024. 15-05-2024: Bij de brief aan PS van 40% versie van de Uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie (mei/juni 2024) wordt ingegaan op de stand van zaken van motie 129-2023. Een notitiebijlage verkent de mogelijkheden zoals gevraagd in de motie. 08-02-2024: Geen wijzigingen. 23-10-2023: deze motie wordt meegenomen in de herijking van de Actieagenda Circulaire Economie en de herijking van de uitvoeringsagenda economie waarmee in 2024 wordt gestart. PS zal per brief geïnformeerd worden over de uitwerking van de moties.
Voorstel Presidium
31-05-2024: de uitvoeringsagenda duurzame en circulaire economie en de stand van zaken van moties 129-2023 / 131-2023 / 132-2023 / 157-2023 / 165-2023 / 179-2023 / 3-2024 wordt in de commissie Bestuur geagendeerd. De document met stand van zaken moties is hier bij de motie als bijlage ingevoegd.
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2023 (10. Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (VD-49).)
maandag 2 oktober 13:00 tot 19:15
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage