Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal

ID
2800
Onderwerp
Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal
Inhoud
PS Verzoeken GS: • Voor 1 januari 2023 Provinciale Staten te informeren over de route richting Groen Staal; • Voor 1 januari 2023 ook de (resultaats-)verantwoordelijkheden van de provincie in deze route naar Groen Staal duidelijk te hebben en bij EZK en Tata (en overige betrokken partijen) duidelijk te maken hetzelfde van hen te verwachten, zodat voor 1 maart 2023 tot een gezamenlijke concrete integrale planning op hoofdlijnen kan worden gekomen met termijnen, deadlines en (financiële, economische, gezondheids- en milieu) consequenties, opdat duidelijk wordt hoe Tata binnen de gestelde datum van eind 2029 Groen Staal zal produceren. En hiermee rekening te houden met de uitgestelde uitkomsten van het emissieonderzoek; • In aanvulling op het door G5 aangekondigde onderzoek naar het sluiten van de Kooksgasfabriek en in navolging van het Expression of Principles er bij Tata Steel op aan te dringen de Kooksgasfabriek zo spoedig mogelijk te sluiten. • Er bij de staatssecretaris en TATA op aan te dringen dat er voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen eerst duidelijkheid is over de effecten van het Groen Staalplan (en de andere scenario’s, waaronder die genoemd in de brief van september 2021 van de staatssecretaris) op de gezondheid en leefomgeving.
Nummer
M170-2022
Status
Aangenomen
Indiener
  • Roosendaal, N.A.L. (VVD)
Mede-indiener
  • Er, A. (GroenLinks)
  • Gonggrijp, L. (D66)
  • Jensen, E.H.W. (JA21)
  • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
  • Koning-Hoeve, W. (CDA)
  • Kostic, I. (PvdD)
  • Koyuncu, S. (DENK)
  • Leerink, G.L.J. (PvdA)
Fractie
VVD, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, CDA, DENK, JA21
Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Stemverhouding
Tegen: FvD/PVV. Voor: Overige fracties. Afwezig: Fractie Baljeu.
Datum PS
19-9-2022
Behandelen in
Commissie Leefomgeving
Stand van zaken GS
08-02-2024 :Geen wijzigingen 20-11-2023: Voortgang opgenomen in brief van 25 september 2023 (kenmerk 2102310/2102316) 09-10-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 12-09-2023: Provinciale Staten hebben verschillende moties aangenomen rond het dossier Tata Steel. Gedeputeerde Staten geven een overzicht van deze moties en stellen voor om een aantal moties als afgedaan te beschouwen (afdoeningsvoorstel voor moties 23-2022 en 45-2023). Voor andere moties wordt de stand van zaken weergegeven (stavaza moties M252-2022, M170-2022 en M42-2023). Besluit GS: De brief “Moties Provinciale Staten Tata Steel” vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden. 6-9-2023: de interimcommissie van 15-05-2023 heeft niet ingestemd met het afdoen van deze motie. De motie blijft nog openstaan. 05-06-2023 Op 22 maart 2023 is een verzoek aan PS gedaan om deze motie af te doen. (kenmerk 1987567/ 1987583). 02-01-2023 De voortgang van deze motie is opgenomen in brief 14 december 2022 (kenmerk 1938667/1943884). Reactie wordt opgenomen in aanbiedingsbrief aan PS over PCR en projectbesluit Heracless (onderdeel groen staal) 18-10-2022 Op dit moment is nog steeds de planning om PS hier voor 1 januari 2023 nader over te informeren.
Voorstel Presidium
09-10-2023: voor deze motie heeft GS een tussentijdse actualisatie gegeven. De brief van GS met actualisatie over de moties is te vinden bij de ingekomen stukken van september, nr. 17. 17-05-2023: de interimcommissie van 15-05-2023 heeft niet ingestemd met het afdoen van deze motie. De motie blijft nog openstaan.
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.)
maandag 19 september 13:00 tot 16:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage